Vikingstrand

Vikingstrand är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-07-10.

Avrådan hel säsongvattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Badplatsen är belägen i Öresund. Stranden består av grov sand och gräsytor. Badet är handikappanpassat i norra delen som drivs av DHS. Direkt söder om parkeringsplatsen finns en badplats avsedd för hundar. Livräddningsutrustning och hjärtstartare finns på plats, toaletter finns att tillgå. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.6 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Dålig kvalitet
 2. 2020: Dålig kvalitet
 3. 2019: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
07:0013.70.03.3Vindriktning 209grader
10:0015.90.34.1Vindriktning 226grader
13:0014.80.03.7Vindriktning 238grader

Dagens vattentemperatur: 16.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag. Beläget vid Öresund med starka strömmar. Långsträckt badplats med strand och bottensubstrat bestående av sand blandad med sten och angränsande strandäng. Badplatsen har flertalet betongbryggor. Kuststräckan har hög förekomst av re-suspenion, inga föroreningskällor i direkt anslutning till badplatsen men strömmar för förorenat vatten från Pålsjö dagvattenutsläpp och Helsingborgs reningsverk. Under våren 2016 utreder DHI orsakerna till de generellt förhöjda bakteriehalterna och försämrade badvattenklassificeringarna i kommunen. Sedan sommaren 2017 tas ökat antal prover var för att ge badande säkrare information om badvattenkvaliten, ge oss själva bättre underlag för framtida förbättringsarbete samt få ett bättre underlag till badvattenprognosen. Inför badsäsongen 2017 lanserades också en badvattenprognos med tillhörande app. Prognosen ger de badande information om hur badvattnet är samma dag och tre dagar framåt för att istället vänta på resultat från senaste provtagning fyra dagar efter provtagningstillfället. Prognosen baseras på regn och strömdata, föregående års badprover, väderprognos, bräddningsdata samt flödesdata från NSVA. Sedan 2019 ingår Helsingborg i ett forskningsprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet, FOI, SWR, NSVA och VASyd. Projektet utreder bottensedimentets påverkan på badvatten i kombination med re-suspension.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Pålsjö dagvatten - Vikingstrand

  Dagvattenutlopp beläget söder om Påsljöbadet. Dagvattenutlopp som avvattnar stora delar av norra Helsingborg. Utloppet mynnar 260 meter utanför stranden.

  Föroreningens frekvens

  Konstant flöde i dagvattenutloppet men med låg förorening. Vid kraftigt regn ökar flödet, låg förorening kan ändå påverka badvattnet.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Omfattande separeringsarbete av ledningsnätet pågår i norra delarna av staden.

   Ansvarig utförare: NSVA

   Åtgärd utförd senast: 2024-01-01

  Vidtagna åtgärder
  1. Felaktigt kopplade ledningar togs bort 2017.

   Ansvarig utförare: NSVA

   Datum utfört: 2017-07-27

 2. 2. Öresundsverket Vikingstrand

  Vid bräddning på Öresundverket och Norra Hamnen brädd kan förorenat vatten nå stranden via strömmar. Vid bräddning påverkas stranden under två dygn.

  Föroreningens frekvens

  Punkterna bräddar vid kraftigt regn. Vid norrgående strömma kan det förorenade vattnet nå badet. Båda föroreningskällornas flödesdata registreras i badvattenprognosen, prognosen avråder från bad så länge risk för dåligt vatten finns. NSVA har ett pågående arbete med att minska trycket på reningsverket för att minska förekomsten av bräddningar, arbetet klart 2050.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart tredje år
Senast uppdaterad: 2020-05-05
Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
Nästa uppdatering: 2021

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressJärnvägsbryggan 22Telefon042-10 50 00E-poststadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 77 50E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
Övrigt
Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se