Sökresultat

 • Publikation (403)
 • Anslag (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (16)
 • Badvatten (7)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (7)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (51)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (5)
 • Fredade arter (5)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (26)
 • Främmande arter (14)
 • Försurning (2)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (7)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsplanering (65)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (13)
 • Klimat (5)
 • Kvoter (1)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Miljöövervakning (61)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (19)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Publikation (367)
 • Rapport (165)
 • Regeringsuppdrag (29)
 • Regler (5)
 • Restaurering (10)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (17)
 • Skagerrak (11)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (14)
 • Små avlopp (15)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (7)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (33)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (6)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (45)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (30)
 • Årsredovisning (8)
 • Åtgärdsprogram (6)
 • Östersjön (27)
 • Övergödning (6)

 • Publikationer (403)

 • Senaste månaden (16)
 • Senaste året (149)
 • Mer än ett år sedan (254)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

Publikation: Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten

Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten

Genom denna rapport lämnas ett förslag till hur ett optimerat övervakningsprogram avseende kustfisk bör utformas. Förslagen i rapporten kommer ligga till grund för en effektivare regional och nationell miljöövervakning och kan implementeras med början 2020.

Publikation: Delregional analys Kattegatt

Delregional analys Kattegatt

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Åtgärdsprogram för havsnejonöga

Åtgärdsprogram för havsnejonöga

Åtgärdsprogram för havsnejonöga ( Petromyzon marinus Linnaeus, 1758) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för havsnejonöga. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.

Publikation: Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

Publikation: Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

Publikation: Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Dokumentet innehåller en samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar.

Publikation: Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Denna rapport redovisar inkomna synpunkter under granskningen av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I rapporten finns även HaV:s kommentarer till synpunkterna.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller en hållbarhetsbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.