1. Publicerad: 27 november 2020

  Realtids­stängning i Nordsjön

  Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.

 2. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 20 oktober 2020

  Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

  Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Regler för ålfiske

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 4. Publicerad: 27 november 2020

  Initiativ, projekt och forskning från nätverksgruppen Jämställdhet och rättigheter

  Den 22 oktober höll nätverksgruppen för jämställdhet och rättigheter uppstartsmötet.

 5. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 15 september 2020

  Hummerfiske - regler

  Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller för hummerfiske.

 6. Publicerad: 27 maj 2020 Uppdaterad: 11 november 2020

  Havsplattformen mot fattigdom

  Havsplattformen samlar svenska aktörer som arbetar för hållbar användning av havet och minskad fattigdom.

 7. Publicerad: 3 december 2013 Uppdaterad: 30 oktober 2020

  SM – Statistiska Meddelanden

  Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

 8. Publicerad: 30 juni 2020

  Hållbar vattenresursförvaltning

  Vatten är en strategisk resurs för samhällets utveckling och behövs för våra ekosystems funktion, energiproduktion, gröna näringar och industri och hushåll. Vattenbrist och översvämningar förväntas öka beroende på klimatförändringar och samhällsutvecklingen. För att stärka ett helhetsperspektiv i förvaltningen av vattenresurser har Havs- och vattenmyndigheten inlett ett arbete där vi tydligare lyfter in användningen av våra vattenresurser och dess kvalitet samt understryker vikten av att arbeta avrinningsområdesvis.

 9. Publicerad: 30 juni 2020

  Dialog om hållbar vattenresursförvaltning

  Som en del i arbetet har vi initierat en dialog med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Inom dialogen har vi hållit ett antal möten med olika inriktning.

 10. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 21 december 2016

  Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys - Undersökningstyper för miljöövervakning

  Analys av påväxtsamhället i sjöar och vattendrag syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på artsammansättning, artantal och relativ förekomst av arter, särskilt indikatorarter.