Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1062)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (18)
 • Arter med åtgärdsprogram (19)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (157)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (25)
 • Blanketter (1)
 • Broskfiskar (21)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Dricksvatten (10)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (7)
 • Fiskar (73)
 • Fiskevård (21)
 • Forskning (20)
 • Fredade arter (9)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (40)
 • Främmande arter (21)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (20)
 • Försurning (7)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (8)
 • Handbok (2)
 • Handel (8)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (10)
 • Havsförvaltning (46)
 • Havsplanering (5)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (16)
 • Jordbruk (8)
 • Kalkning (11)
 • Karpfiskar (9)
 • Kattegatt (17)
 • Klimat (10)
 • Kvoter (9)
 • Lagstiftning (5)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (10)
 • Miljökvalitetsnormer (14)
 • Miljöövervakning (120)
 • Muddring (6)
 • Organisation (15)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (31)
 • Publikation (256)
 • Rapport (175)
 • Regeringsuppdrag (59)
 • Regler (23)
 • Remiss (10)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (3)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (23)
 • Skagerrak (16)
 • Skräp/marint skräp (5)
 • Skyddade områden (30)
 • Små avlopp (95)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (7)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (4)
 • Sötvatten (12)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (51)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (45)
 • Vattenkraft (18)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (9)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (45)
 • Växter (7)
 • Yrkesfiske (82)
 • Yttrande (35)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (28)
 • Övergödning (11)

 • Yrkesfiske (34)
 • Sport- och fritidsfiske (12)
 • Arter (63)
 • Badvatten (149)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (20)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (16)
 • Vägledningar (156)
 • Föreskrifter (17)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (28)
 • Havsplanering (3)
 • Miljöövervakning (16)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (41)
 • Konventioner (15)
 • Vårt uppdrag (88)
 • Regeringsuppdrag (36)
 • Remisser (10)
 • Yttranden (36)
 • Pressrum (1)
 • Organisation (14)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (279)
 • Bibliotek (2)

 • Art (53)
 • Dokument (72)
 • Faktasida (548)
 • Publikation (254)
 • Regeringsuppdrag (36)
 • Remiss (10)
 • Utlysning (10)
 • Vanlig fråga (41)
 • Yttrande (36)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

Vanlig fråga: Vilka verksamheter kan inte omfattas av nationella planen?

Vilka verksamheter kan inte omfattas av nationella planen?

Start Samverkansområden Vilka verksamheter kan inte omfattas av nationella planen? Vår tolkning är att följande verksamheter inte omfattas av 11 kap 6 § miljöbalken och därmed inte av kravet på moderna miljövillkor: Nedlagda anläggningar som initialt

Vanlig fråga: Vilka verksamheter kan omfattas av den nationella planen?

Vilka verksamheter kan omfattas av den nationella planen?

Start Samverkansområden Vilka verksamheter kan omfattas av den nationella planen? De verksamheter som omfattas av kravet på moderna miljövillkor definieras i 11 kap. 6 § miljöbalken: ”Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i

Faktasida: Badplatser i Tidaholms kommun

Badplatser i Tidaholms kommun

Sveriges badsäsong har inte börjat. Kommunernas provtagning av våra vatten kommer starta igen i juni 2020. Badplatsens startsida × Start Badvatten Badplatser i Tidaholms kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Tidaholms kommun Stäng karta

Faktasida: Äldre publikationer

Äldre publikationer

Här presenteras de publikationer inom havs- och vattenmiljöfrågor gjorda som vi har ärvt från Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Alla publikationer som listas här publicerades innan vår myndighet startade sin verksamhet.

Faktasida: Data & statistik

Data & statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Karpfiskar

Karpfiskar

Här hittar du ett urval av de karpfiskar som lever i svenska hav, sjöar och vattendrag. Här finns några av våra allra vanligaste karpfiskar, men också främmande, hotade och fredade karpfiskar.

Faktasida: Fiskar och skaldjur i Vättern

Fiskar och skaldjur i Vättern

Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever i Vättern. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.

Faktasida: Fiskar och skaldjur i Vänern

Fiskar och skaldjur i Vänern

Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever i Vänern. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.

Faktasida: Fiskar och skaldjur i södra Östersjön och Öresund

Fiskar och skaldjur i södra Östersjön och Öresund

Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska sydkusten i Öresund och södra Östersjön. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också hotade och fredade arter.