Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1000)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (14)
 • Anställning (6)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (15)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (154)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (17)
 • Blanketter (3)
 • Broskfiskar (20)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Chef (3)
 • Dricksvatten (37)
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (58)
 • Fiskevård (21)
 • Forskning (13)
 • Fredade arter (7)
 • Fritidsbåt (6)
 • Fritidsfiske (35)
 • Främmande arter (23)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (18)
 • Försurning (6)
 • Gis (7)
 • Grundvatten (7)
 • Handbok (4)
 • Handel (8)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (8)
 • Havsförvaltning (34)
 • Havsplanering (5)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (12)
 • IT-support (10)
 • Jordbruk (8)
 • Kalkning (11)
 • Kattegatt (16)
 • Klimat (9)
 • Kvoter (6)
 • Lagstiftning (5)
 • Ledighet (1)
 • Lön (3)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (8)
 • Miljökvalitetsnormer (15)
 • Miljöövervakning (96)
 • Muddring (7)
 • Organisation (14)
 • Programområde Kust och Hav (40)
 • Programområde Sötvatten (25)
 • Publikation (237)
 • Rapport (147)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Regler (20)
 • Remiss (9)
 • Restaurering (17)
 • Riksintresse (32)
 • Rutin (8)
 • Ryggradslösa djur (18)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (15)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (28)
 • Små avlopp (79)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (6)
 • Styrdokument (8)
 • Säkerhet (4)
 • Särskilda tillstånd (3)
 • Sötvatten (10)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (10)
 • Tillsynsvägledning (6)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (46)
 • Vattenbruk (8)
 • Vattenförvaltning (42)
 • Vattenkraft (24)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (10)
 • Vägledning (43)
 • Växter (5)
 • Yrkesfiske (69)
 • Yttrande (31)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (8)
 • Östersjön (25)
 • Övergödning (10)

 • Yrkesfiske (26)
 • Sport- och fritidsfiske (11)
 • Arter (44)
 • Badvatten (147)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (14)
 • Skyddade områden (33)
 • Anslag och bidrag (12)
 • Vägledningar (134)
 • Föreskrifter (15)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (25)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (6)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (30)
 • Konventioner (10)
 • Vårt uppdrag (76)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remisser (9)
 • Yttranden (32)
 • Organisation (13)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (252)
 • Medarbetarsidor (59)
 • Kalendarium (3)

 • Art (40)
 • Dokument (81)
 • Faktasida (499)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (251)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remiss (9)
 • Utlysning (7)
 • Vanlig fråga (46)
 • Yttrande (32)
 • Återrapportering (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Årliga kvantiteter i Fiskerätt

Årliga kvantiteter i Fiskerätt

Nu kan du se dina årliga kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Faktasida: Om webbplatsen

Om webbplatsen

Syftet med havochvatten.se är att beskriva våra ansvarsområden och ge verktyg och stöd i genomförandet av miljöarbetet. Vi strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Faktasida: Miljöpåverkan

Miljöpåverkan

Våra hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påverkan genom övergödning, nedskräpning och försurning. Det riskerar att försämra vattenkvaliteten och livsförhållanden för organismer som lever där under en lång tid framöver om inga åtgärder vidtas.

Faktasida: Badplatser i Nordanstigs kommun

Badplatser i Nordanstigs kommun

Start Badvatten Badplatser i Nordanstigs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Nordanstigs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Barrtjärn, Älgered ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Bjärtsjön, Ilsbo ⚠ Otillräckligt provtagen Nej

Faktasida: Lägg in händelse i kalendern

Lägg in händelse i kalendern

Kalendern används för att uppmärksamma möten och evenemang som vi anordnar och där vi deltar. Texten ska vara på svenska, kortfattad och lättförståelig. Undvik förkortningar, eller skriv ut dem.

Vanlig fråga: Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen?

Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen?

Start Samverkansområden Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen? Verksamhetsutövarna har rätt

Vanlig fråga: Om Länsstyrelsen beslutar att en verksamhet ska ingå i nationella planen, går det beslutet att överklaga av verksamhetsutövaren?

Om Länsstyrelsen beslutar att en verksamhet ska ingå i nationella planen, går det beslutet att överklaga av verksamhetsutövaren?

Start Samverkansområden Om Länsstyrelsen beslutar att en verksamhet ska ingå i nationella planen, går det beslutet att överklaga av verksamhetsutövaren? Nej, om verksamhetsutövaren, som anmäler sig till nationella planen, uppfyller alla kriterier så

Vanlig fråga: Det finns en damm med äldre rättigheter (urminnes hävd) och en kraftstation som saknar tillstånd. Om kraftproduktionen upphör, måste ändå kraftstationen och/eller dammen ha moderna miljövillkor?

Det finns en damm med äldre rättigheter (urminnes hävd) och en kraftstation som saknar tillstånd. Om kraftproduktionen upphör, måste ändå kraftstationen och/eller dammen ha moderna miljövillkor?

Start Samverkansområden Det finns en damm med äldre rättigheter (urminnes hävd) och en kraftstation som saknar tillstånd. Om kraftproduktionen upphör, måste ändå kraftstationen och/eller dammen ha moderna miljövillkor? Om det inte sker någon

Dokument: Växtplankton

Växtplankton

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Dokument: Pelagial fisk och stora djurplankton

Pelagial fisk och stora djurplankton

Syftet med denna undersökningstyp är att med hjälp av ekolodningar längs förutbestämda linjer beräkna mängden fisk i den fria vattenmassan i havsfjärdar och sjöar.