Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (898)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (13)
 • Anställning (7)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (15)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (153)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Bidrag (17)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (20)
 • Båtbottentvätt (5)
 • Chef (4)
 • Dricksvatten (37)
 • Dumpning (8)
 • Farliga ämnen (5)
 • Fiskar (54)
 • Fiskevård (20)
 • Forskning (13)
 • Fredade arter (6)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (31)
 • Främmande arter (10)
 • Fångstmottagare (2)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (5)
 • Gis (7)
 • Grundvatten (7)
 • Handbok (4)
 • Handel (7)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsplanering (4)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (12)
 • IT-support (10)
 • Jordbruk (7)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (15)
 • Klimat (9)
 • Kvoter (5)
 • Lagstiftning (5)
 • Ledighet (1)
 • Lön (3)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (8)
 • Miljökvalitetsnormer (12)
 • Miljöövervakning (88)
 • Muddring (8)
 • Organisation (16)
 • Programområde Kust och Hav (34)
 • Programområde Sötvatten (24)
 • Publikation (218)
 • Rapport (133)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Regler (15)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (8)
 • Restaurering (18)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (8)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (14)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (28)
 • Små avlopp (80)
 • Statistik (5)
 • Styrdokument (9)
 • Säkerhet (4)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Sötvatten (10)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (6)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (42)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (33)
 • Vattenkraft (25)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (10)
 • Vägledning (36)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (59)
 • Yttrande (31)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (7)
 • Östersjön (24)
 • Övergödning (9)

 • Yrkesfiske (19)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (30)
 • Badvatten (147)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (15)
 • Skyddade områden (34)
 • Anslag och bidrag (11)
 • Vägledningar (133)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (5)
 • Konventioner (9)
 • Vårt uppdrag (74)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remisser (8)
 • Yttranden (32)
 • Organisation (14)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (234)
 • Medarbetarsidor (60)
 • Kalendarium (3)

 • Art (28)
 • Dokument (84)
 • Faktasida (446)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Publikation (233)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remiss (8)
 • Utlysning (6)
 • Vanlig fråga (27)
 • Yttrande (32)
 • Återrapportering (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Faktasida: Om områden av riksintresse

Om områden av riksintresse

När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken.

Kalenderhändelse: Frukostmöte 26 november

Frukostmöte 26 november

Välkommen till HaV:s frukostmöte!

Kalenderhändelse: Frukostmöte 17 september

Frukostmöte 17 september

Välkommen till HaV:s frukostmöte!

Publikation: Sötvatten 2016

Sötvatten 2016

Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten är en årlig rapport som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

Publikation: Sötvatten 2014

Sötvatten 2014

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Publikation: Sötvatten 2013

Sötvatten 2013

"Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Dokument: Övervakning av grundvattenkvalitet

Övervakning av grundvattenkvalitet

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar och bedöma status i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.