Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (763)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (11)
 • Anställning (8)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (14)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Bidrag (18)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (22)
 • Båtbottentvätt (5)
 • Chef (8)
 • Dricksvatten (35)
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (6)
 • Fiskar (53)
 • Fiskevård (20)
 • Forskning (13)
 • Fredade arter (7)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (29)
 • Främmande arter (11)
 • Fångstmottagare (6)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (5)
 • Gis (11)
 • Grundvatten (5)
 • Handbok (8)
 • Handel (10)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsplanering (4)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (10)
 • IT-support (10)
 • Jordbruk (7)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (12)
 • Klimat (7)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (5)
 • Ledighet (1)
 • Lön (3)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (8)
 • Miljökvalitetsnormer (12)
 • Miljöövervakning (79)
 • Muddring (7)
 • Organisation (17)
 • Programområde Kust och Hav (31)
 • Programområde Sötvatten (20)
 • Publikation (210)
 • Rapport (131)
 • Regeringsuppdrag (54)
 • Regler (16)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (8)
 • Restaurering (18)
 • Riksintresse (32)
 • Rutin (13)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (11)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (28)
 • Små avlopp (80)
 • Statistik (4)
 • Styrdokument (18)
 • Säkerhet (5)
 • Särskilda tillstånd (3)
 • Sötvatten (6)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (2)
 • Tillstånd (9)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Tjänsteresa (2)
 • Undersökningstyper (37)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (34)
 • Vattenkraft (25)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (10)
 • Vägledning (37)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (62)
 • Yttrande (31)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (7)
 • Östersjön (21)
 • Övergödning (11)

 • Yrkesfiske (22)
 • Sport- och fritidsfiske (7)
 • Arter (32)
 • Badvatten (1)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (15)
 • Skyddade områden (35)
 • Anslag och bidrag (11)
 • Vägledningar (125)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (10)
 • Miljömål och direktiv (5)
 • Konventioner (7)
 • Vårt uppdrag (75)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remisser (8)
 • Yttranden (32)
 • Organisation (14)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (227)
 • Medarbetarsidor (76)

 • Art (30)
 • Dokument (94)
 • Faktasida (306)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (227)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remiss (8)
 • Utlysning (5)
 • Vanlig fråga (28)
 • Yttrande (32)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskningsprojekt som Havs- och vattenmyndigheten finansierar

Forskningsprojekt som Havs- och vattenmyndigheten finansierar

Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.  

Faktasida: Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat (2018 - 2019)

Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat (2018 - 2019)

Syftet med detta projekt är att utvärdera hur metoder för restaurering av sjöar och vattendrag och angränsande ekosystem kommer att svara på klimatförändringar och analysera tillgängliga alternativ för att förvalta biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i ett nytt klimat.

Faktasida: Sötvattenslandskapet förvaltning och restaurering i förändrat klimat (2018 - 2019)

Sötvattenslandskapet förvaltning och restaurering i förändrat klimat (2018 - 2019)

Idag används flertalet metoder när det gäller både förebyggande åtgärder samt restaureringsarbete för att motverka effekterna av klimatförändringar men det råder ofta osäkerhet kring dessa metoders effektivitet samt att de i många fall också är platsspecifika.

Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Faktasida: Sverige och Norge om vattenförvaltning

Sverige och Norge om vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

Faktasida: Generaldirektör

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Faktasida: IT-support

IT-support

Innan du kontaktar supporten för hjälp – kolla om din fråga finns under Vanliga frågor och svar.

Faktasida: Vägledande dokument - grön infrastruktur

Vägledande dokument - grön infrastruktur

Den här sidan innehåller vägledande dokument för arbetet med att främja grön infrastruktur för värden kopplade till sjöar, vattendrag, kust och hav.

Faktasida: Särskilt tillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet

Särskilt tillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet

För att fiska med torskfångande redskap i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, det så kallade Västerhavet, krävs särskilt tillstånd.