Sökresultat

 • Konventioner (53)
 • Faktasida (53)
 • Avtal (3)
 • Bidrag (1)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (2)
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (4)
 • Internationellt arbete (31)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (3)
 • Miljödata (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (5)
 • Övergödning (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (39)
 • Mer än ett år sedan (14)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Internationella dagen för biologisk mångfald

Internationella dagen för biologisk mångfald

Den 22 maj firas den internationella dagen för biologisk mångfald. Temat i år är "Our solutions are in nature".

Faktasida: FN:s havskonferens

FN:s havskonferens

Portugal och Kenya står värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. HaV ska hjälpa till med analyser och underlag inför konferensen.

Faktasida: Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Cites - Konventionen om handel med hotade arter

CITES är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.

Faktasida: Pilotprojekt inom WaterCoG

Pilotprojekt inom WaterCoG

Under projektets första fas 2016-2019 var tre vattenråd pilotprojekt inom WaterCoG: Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd.

Faktasida: Rapporter från WaterCoG

Rapporter från WaterCoG

Här hittar du både svenska och internationella rapporter från projektet.

Faktasida: Delta, samverka och agera genom verktygen.

Delta, samverka och agera genom verktygen.

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska bidra till ökat deltagande och samverkan och genom det till mer handling.

Faktasida: Verktyg för lokal samverkan om vatten

Verktyg för lokal samverkan om vatten

Här hittar du verktyg som du kan använda för att öka engagemanget i arbetet för bättre vatten. Det är enkla och effektiva metoder för lokalt arbete med vatten, och har utvecklats inom projektet Water Co-Governance.

Faktasida: World Wildlife Day

World Wildlife Day

World Wildlife Day är en dag för att uppmärksamma djur och växter som är hotade. I år är temat "Sustaining all life on Earth” och 2020 är också den biologiska mångfaldens superår. HaV arbetar för att bevara den biologiska mångfalden under ytan.

Faktasida: Arktiska rådet

Arktiska rådet

Sverige är ett arktiskt land. Miljön i Arktis är unik och rik på biologisk mångfald och hem för många arter av stor betydelse också globalt. Samtidigt är regionen mycket känslig för störningar och påverkas starkt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Vårt arbete i Arktiska rådet fokuserar på marint områdesskydd, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning samt sjöfart.

Faktasida: WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.