Sökresultat

 • Miljömål och direktiv (43)
 • Mer än ett år sedan (43)
 • Fredade arter (1)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (37)
 • Lagstiftning (2)
 • Visa fler
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Organisation (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vägledning (1)

 • Faktasida (43)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Direktiv och vägledningar för arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen

Direktiv och vägledningar för arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen

Här hittar du länkar till dokument som är kopplade till arbetet med havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen.

Faktasida: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras och hänsyn tas till kulturarvet. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: 8.1 A Halter av farliga ämnen

8.1 A Halter av farliga ämnen

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D8, Farliga ämnen, för kriterium D8C1.

Faktasida: 4.2 A Abundans av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvatten - rovfisk och karpfisk

4.2 A Abundans av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvatten - rovfisk och karpfisk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D4, Marina näringsvävar, för kriterium D4C2.

Faktasida: 1.6 B Artsammansättning av växtplankton

1.6 B Artsammansättning av växtplankton

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C6.

Faktasida: 1.6 A Storlek och mängd av djurplankton

1.6 A Storlek och mängd av djurplankton

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C6.

Faktasida: 1.4 C Utbredning av vikaresäl

1.4 C Utbredning av vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C4.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.