Sökresultat

 • Miljömål och direktiv (71)
 • Forskning (2)
 • Fredade arter (1)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (47)
 • Havsplanering (2)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Lagstiftning (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (71)

 • Senaste månaden (14)
 • Senaste året (66)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Inledande bedömningen i havsmiljöförvaltningen

Inledande bedömningen i havsmiljöförvaltningen

Start Miljömål och direktiv Inledande bedömningen i havsmiljöförvaltningen Taggar: Havsförvaltning Inledande bedömningen inom havsmiljöförvaltningen Sveriges inledande bedömning enligt havsmiljöförordningen uppdaterades 2018. Den uppdaterade

Faktasida: Inledande bedömningen 2012

Inledande bedömningen 2012

Den inledande bedömningen är det första steget i havsmiljödirektivets förvaltningscykel, och genomfördes första gången 2012. Den ger en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjande, och är basen för kommande havsmiljöarbete.

Faktasida: Ekosystemtjänster i fiskförvaltningen

Ekosystemtjänster i fiskförvaltningen

De nationella miljömålen betonar vikten av skydda hotade arter, bevara genetisk variation, vidmakthålla ekosystemtjänster och att naturligt förekommande fiskarter ska fortleva i livskraftiga bestånd.

Faktasida: Övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat övervakningsprogram enligt havsmiljödirektivet till EU-kommissionen. I många fall täcker programmen de krav som ställs i direktivet. Men det behövs kompletteringar för bland annat buller, livsmiljöer och främmande arter.

Faktasida: Faktablad för indikatorer

Faktablad för indikatorer

Vad som kännetecknar en god miljöstatus, samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön fastställs i våra föreskrifter HVMFS 2012:18.

Faktasida: Miljömål & direktiv

Miljömål & direktiv

Sveriges riksdag har beslutat om miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen ger en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom miljöområdet och inkluderar de miljökrav Sverige har att följa i form av EU-lagstiftning och internationella överenskommelser.

Faktasida: Vattendirektivet

Vattendirektivet

Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

Faktasida: Dokument från tidigare samråd

Dokument från tidigare samråd

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön pågick från 1 februari till 30 april 2015. Här finner du all information om samrådet.

Faktasida: Kartläggning av rekreationsvärden kopplade till vattenförekomster

Kartläggning av rekreationsvärden kopplade till vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten har finansierat en rapport som undersöker om rekreationsdata kan kopplas till vattenförekomster.

Faktasida: Rapport om ekosystemtjänster och flöden i reglerade vattendrag

Rapport om ekosystemtjänster och flöden i reglerade vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna har i ett gemensamt projekt undersökt ekosystemtjänster och vattenflöden i reglerade vattendrag.