Sökresultat

 • Arter (240)
 • Arter med åtgärdsprogram (21)
 • Broskfiskar (30)
 • Fiskar (96)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (56)
 • Handel (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljöövervakning (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (36)
 • Skagerrak (1)
 • Växter (10)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Art (185)
 • Faktasida (34)
 • Vanlig fråga (21)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (196)
 • Mer än ett år sedan (44)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Havskatt

Havskatt

Havskatten är allmän i Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djuppartier och går också ner i Öresund. Sällsynt i sydvästra Östersjön.

Faktasida om arter: Vikarsäl

Vikarsäl

Vikarsälen är en arktisk art som blev kvar i Östersjön efter den senaste istiden för 12 000 år sedan, och den är helt beroende av stabil havsis för att kunna föda sina ungar.

Faktasida om arter: Mal

Mal

Malen är en av världens största sötvattensfiskar som under goda förhållanden kan väga flera hundra kilo. I Sverige är den nu en hotad art som endast finns i ett fåtal vattensystem. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Faktasida om arter: Gråsäl

Gråsäl

Gråsälen är den största av Sveriges tre sälarter. Den är också den vanligaste, och finns framför allt i Östersjön. Sedan mitten av 1980-talet har beståndet hämtat sig efter skador orsakade av tidigare miljögifter.

Faktasida om arter: Asp

Asp

Asp är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

Faktasida: Lista över främmande arter med EU-förbud

Lista över främmande arter med EU-förbud

Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Faktasida om arter: Tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla

Den tjockskaliga målarmusslan är en av våra svenska stormusslor. Den har försvunnit från flera av sina tidigare kända lokaler och är starkt hotad enligt den svenska rödlistan 2015.

Faktasida om arter: Flodkräfta

Flodkräfta

Den svenska flodkräftan har minskat dramatiskt i takt med att signalkräftan har ökat. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad och det behövs åtgärder för att säkra livsmiljöer åt de flodkräftor som finns kvar.

Faktasida: EU:s förordning om invasiva främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som av EU listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.