Sökresultat

 • Publikationer (324)
 • Publikation (324)
 • Mer än ett år sedan (324)
 • Anslag (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Badvatten (6)
 • Visa fler
 • Bidrag (2)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (6)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (45)
 • Fiskevård (10)
 • Forskning (5)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (21)
 • Främmande arter (10)
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (4)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (6)
 • Havsplanering (52)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (13)
 • Klimat (4)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (52)
 • Programområde Kust och Hav (17)
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Publikation (302)
 • Rapport (124)
 • Regeringsuppdrag (27)
 • Regler (3)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (11)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (13)
 • Små avlopp (13)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (8)
 • Vattenförvaltning (27)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (35)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (26)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (27)
 • Övergödning (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Natur i havsplaneringen

Natur i havsplaneringen

I detta PM presenterar vi vilka utgångspunkter och underlag som har använts i havsplaneringsprocessen för att planera för god miljöstatus i havet och bättre förutsättningar hos ekosystemen att leverera ekosystemtjänster i framtiden.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:2 Holmöarna

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:2 Holmöarna

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Holmöarna i Bottniska viken.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:4 Torhamn

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:4 Torhamn

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Torhamn i södra Egentliga Östersjön.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:3 Kvädöfjärden

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:3 Kvädöfjärden

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:1 Fjällbacka

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2019:1 Fjällbacka

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Fjällbacka i Västerhavet.

Publikation: Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd

Fiskeriverket har i samråd med Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet utarbetat mål för lokala fiskbestånd för vilka generella förvaltningsåtgärder är otillräckliga. Syftet är att bland annat säkra en naturlig utbredning, den biologiska mångfalden och den långsiktigt hållbara produktionsförmågan.

Publikation: Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

Publikation: Regional och lokal samförvaltning av fiske

Regional och lokal samförvaltning av fiske

Fiskeriverket har uppdragits att leda och samordna minst fem pilotprojekt som syftar till att utveckla en lokal eller regional samförvaltning av fisket.

Publikation: Reglering av signalkräftans utbredning

Reglering av signalkräftans utbredning

Redovisning av regeringsuppdrag beträffande behov av ytterligare reglering av signalkräftans utbredning och förekomst i landet.

Publikation: Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4 §, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.