Sökresultat

 • Publikationer (419)
 • Anslag (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (17)
 • Badvatten (9)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (6)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (51)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (5)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (25)
 • Främmande arter (14)
 • Försurning (2)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (4)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsförvaltning (8)
 • Havsplanering (57)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (13)
 • Klimat (5)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Miljöövervakning (66)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (21)
 • Programområde Sötvatten (5)
 • Publikation (377)
 • Rapport (180)
 • Regeringsuppdrag (28)
 • Regler (4)
 • Restaurering (11)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (17)
 • Skagerrak (11)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (14)
 • Små avlopp (15)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (7)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (32)
 • Vattenkraft (17)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (8)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (44)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (30)
 • Årsredovisning (8)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (27)
 • Övergödning (6)

 • Faktasida (30)
 • Publikation (384)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (189)
 • Mer än ett år sedan (230)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Publikation: Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Promemorian är skriven på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ett led i arbetet med att minska spökfisket i passiva fritidsfiskeredskap. Den har som mål att ge ett underlag för åtgärder på området och riktar sig till tillsynsmyndigheter, andra intressenter och allmänheten.

Publikation: Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

I denna rapport redovisar DHI resultaten från ett uppdrag de fått av Havs- och vattenmyndigheten, om att modellera spridning av mikroskräp från tre småbåtshamnar.

Publikation: Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Sommaren 2017 gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag åt Göteborgs Universitet och Vågenkonsult, att undersöka uppkomst och spridning av mikroskräp från båtborsttvättar.

Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

Publikation: Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

Publikation: Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

Publikation: Verksamhetsstrategi 2018–2020

Verksamhetsstrategi 2018–2020

Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi ger övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2018–2020.

Publikation: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Faktasida: Årsredovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.