1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

  Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 3. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.

 4. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 6 oktober 2016

  Att dumpa avfall till havs orsakar stora problem för havsmiljön. För att komma tillrätta med avfallsproblemet till havs förhandlades den globala dumpningskonventionen fram. Londonkonventionen har som utgångspunkt att all form av dumpning ska vara förbjuden, med vissa undantag.

 5. Publicerad: 8 juni 2016

  I Sverige är det förbjudet att dumpa avfall i vatten. För att få genomföra en dumpning krävs det en dispens från förbudet.

 6. Publicerad: 1 mars 2016 Uppdaterad: 4 juni 2020

  Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

 7. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 11 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten behöver årligen samla in denna information från länsstyrelserna baserat på beviljade och utnyttjade dispenser för dumpning av muddermassor i havet.

 8. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 9. Publicerad: 16 april 2018

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.

 10. Publicerad: 2 december 2015

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning