Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (36)
 • Anställning (39)
 • Arbetstid (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (80)
 • Blanketter (15)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (33)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (34)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (84)
 • Främmande arter (78)
 • Fångstmottagare (15)
 • Föreskrift (41)
 • Försurning (18)
 • Gis (31)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (16)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (12)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (26)
 • Havsförvaltning (72)
 • Havsplanering (112)
 • HIP (1)
 • Intern service (9)
 • Internationellt arbete (47)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (15)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (15)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (17)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (202)
 • Muddring (15)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (392)
 • Rapport (272)
 • Regeringsuppdrag (110)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (5)
 • Remiss (27)
 • Restaurering (29)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (37)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (8)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (15)
 • Skyddade områden (55)
 • Små avlopp (193)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (46)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (42)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (86)
 • Vattenkraft (82)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (88)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (189)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (70)
 • Övergödning (32)

 • Yrkesfiske (113)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (243)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (86)
 • Skyddade områden (50)
 • Anslag och bidrag (66)
 • Vägledningar (360)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (79)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (36)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (46)
 • Vårt uppdrag (183)
 • Regeringsuppdrag (73)
 • Remisser (28)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (419)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (252)
 • Kalendarium (67)

 • Art (184)
 • Dokument (204)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1460)
 • Kalenderhändelse (67)
 • Nyhet (56)
 • Publikation (384)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Remiss (26)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (162)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (36)
 • Senaste månaden (332)
 • Senaste året (1945)
 • Mer än ett år sedan (753)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.

Publikation: Uppföljning av maritima strategin

Uppföljning av maritima strategin

Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

Kalenderhändelse: Östersjöfiske 2020

Östersjöfiske 2020

Konferens om östersjöfiskets framtid.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Verksamhetens inriktning

Verksamhetens inriktning

Inriktningsskrivelsen presenterar våra målområden, delmål och indikatorer. Den uppdateras årligen och är vägledande för HaV:s arbete.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 18 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Dokument: Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Faktasida: Färdiga presentationer

Färdiga presentationer

Vi har en färdig PowerPoint som passar när du ska prata generellt om Havs- och vattenmyndigheten. Använd de fem första bilderna i presentationen. Därefter bestämmer du själv hur du vill lägga upp din presentation. Det finns även en färdig PowerPoint för dig som ska prata om havsplanering.