1. Publicerad: 30 oktober 2020

  Åtta övergripande mål i fokus för HaV:s arbete 2021-2023

  HaV:s verksamhetsstrategi för 2021-2023 är klar. Den nationella politiken lägger stort fokus på ansvarstagande för framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030.

 2. Publicerad: 27 oktober 2020

  Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

  Rapporten sammanfattar resultaten av sju LOVA-projekt som har genomförts under 2019-2020. Syftet med projekten har varit att kommunerna skulle utvärdera sin egen prövningsprocess för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion.

 3. Publicerad: 13 februari 2020

  Verksamhetsstrategi

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 4. Publicerad: 30 oktober 2020

  Samarbete för effektivare fiskerikontroll

  Tätare samarbete mellan myndigheterna. Ökad digitalisering. Mer fokus på det olagliga och orapporterade fisket. Så vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen (KBV) utveckla fiskerikontrollen.

 5. Publicerad: 30 januari 2015 Uppdaterad: 6 februari 2019

  Miljökvalitetsnormer med indikatorer i havsmiljöförvaltningen

  För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är styrmedel som ska se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Till miljökvalitetsnormerna kopplas indikatorer som visar aktuell status.

 6. Publicerad: 30 oktober 2020

  C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls..

 7. Publicerad: 30 oktober 2020

  C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets funktion .

 8. Publicerad: 30 oktober 2020

  B.1.1 Farliga ämnen i biota - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås .

 9. Publicerad: 3 december 2013 Uppdaterad: 30 oktober 2020

  SM – Statistiska Meddelanden

  Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

 10. Publicerad: 22 augusti 2017 Uppdaterad: 8 oktober 2020

  Inledande bedömningen i havsmiljöförvaltningen