1. Publicerad: 19 december 2016 Uppdaterad: 12 november 2018

  Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

 2. Publicerad: 21 december 2015

  Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

 3. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 15 augusti 2016

  Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

 4. Publicerad: 23 januari 2014 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

 5. Publicerad: 9 november 2018 Uppdaterad: 27 november 2019

  Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

 6. Publicerad: 13 december 2019

  Denna rapport presenterar förslag på hur Kustzonsmodellen kan användas för att effektivisera förvaltningen av Sveriges kustvatten.

 7. Publicerad: 20 december 2018

  Resultat från en inventering.

 8. Publicerad: 20 december 2018

  Kunskapssammanställning baserad på ämnesrapporter framtagna inom vattendirektivsarbetet

 9. Publicerad: 10 december 2018

  Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av sjöar med hjälp av bottenfauna.

 10. Publicerad: 10 december 2018

  Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag med hjälp av bottenfauna.