1. Publicerad: 28 februari 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

    Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.

  2. Publicerad: 29 januari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

    Geodata visar områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 5 §. Riksintresset omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som bedöms vara av särskilt stor betydelse för näringen.

  3. Fiskeriverket har reviderat områden av riksintresse för yrkesfisket. Sedan områdena pekades ut 1991 har svenskt fiske genomgått stora förändringar samtidigt som fiskarenas skyldigheter att lämna fångstuppgifter gjort det möjligt att bättre analysera fiskets rumsliga fördelning.

  4. Publicerad: 5 april 2019

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.