1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 2. Publicerad: 14 juni 2018

  Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

 3. Publicerad: 2 december 2019

  Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

 4. Publicerad: 25 maj 2016

  Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.

 5. Publicerad: 31 maj 2016

  I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer som bör ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt.

 6. Publicerad: 2 december 2015

  Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

 7. Publicerad: 3 oktober 2016

  Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

 8. Publicerad: 14 januari 2015

  Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet 2014.

 9. Publicerad: 4 oktober 2012

  Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

 10. Publicerad: 14 april 2015

  Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att redovisa och analysera användningen av de resurser som tidigare har använts för olika projekt.