1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 2. Publicerad: 10 april 2017

  Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

 3. Publicerad: 8 juni 2016

  The aim of this project was to review the present state of scientific knowledge for the Baltic Sea and to identify research priorities from an environmental management perspective.

 4. Publicerad: 25 januari 2016

  Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

 5. Publicerad: 16 oktober 2015

  Rapporten syftar till att värdera den samhällsekonomiska nyttan av att nå god miljöstatus för fiske och marin turism.

 6. Publicerad: 20 december 2012

  Den första delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Delrapporten är en inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

 7. Publicerad: 28 september 2012

  Förvaltningen av gråsäl i Östersjön är en gemensam angelägenhet för samtliga nio östersjöstater och EU. De övergripande målen med gråsälspopulationen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.

 8. Publicerad: 9 juli 2012

  This reference group evaluation of the Box and Proppen projects is aimed at the oxygenation of bottom water and sediments in the Baltic to improve phosphorus retention.

 9. Publicerad: 31 oktober 2014

  Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

 10. Publicerad: 14 mars 2013

  BalticSTERN-rapporten är den första storskaliga kostnad-vinst-analys som gjorts för en internationell miljööverenskommelse, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Analysen omfattar beräknade kostnader och vinster för varje enskild östersjöstat.