1. Publicerad: 17 september 2014 Uppdaterad: 13 december 2017

  Information om kemikalier, läkemedel, hormonstörande ämnen och vårt arbete med miljöfarliga ämnen.

 2. Publicerad: 19 december 2016 Uppdaterad: 12 november 2018

  Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

 3. Publicerad: 24 april 2017 Uppdaterad: 17 februari 2020

  HaV har finansierat en skrotningskampanj mellan åren 2018-2020. I dagsläget finns det inte ytterligare finansiering för detta utan myndigheten kommer se over och utvärdera arbetssättet för problemet med uttjänt och dumpade fritidsbåtar.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

 5. Publicerad: 26 oktober 2016 Uppdaterad: 23 maj 2019

  Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen från fartygsvraken.

 6. Publicerad: 18 september 2014 Uppdaterad: 9 augusti 2018

  Läkemedelsanvändningen för att behandla och skydda människor och djur mot sjukdomar har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Samtidigt som läkemedel har positiva effekter på både människors och djurs hälsa, så hittas läkemedel i vattenmiljön vilket kan leda till negativa effekter på organismer i vattenmiljön.

 7. Publicerad: 18 september 2014

  Vissa kemikalier kan påverka hormonella system hos både människor och många andra organismer, och ge oönskade effekter redan vid mycket låga halter. Arbete pågår för att öka kunskapen om hormonstörande kemikalier och att identifiera sådana vars användning bör regleras.

 8. Publicerad: 18 september 2014 Uppdaterad: 1 november 2017

  I dagens samhälle används ett mycket stort antal olika kemikalier i olika samhällssektorer och produkter. Därför utsätts också både människor och miljö för mer eller mindre komplexa blandningar av kemikalier.

 9. Publicerad: 17 september 2014

  För att kunna motverka skadeverkningar från miljögifter i vatten krävs tillförlitiga data som pekar på hur det kan förebyggas och vilka åtgärder som måste utföras. Vi övervakar och dokumenterar tillstånden i hav, sjöar och vattendrag.

 10. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Information om oljeutsläpp som allvarligt kan skada djur- och växtliv längs våra kuster och arbetet för att minska utsläppen.