1. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 13 februari 2018

  Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål. Områden av riksintresse för friluftsliv är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen samt vid miljöprövningar Besluten om utpekande av riksintressanta områden fattas i omgångar. I några län pågår fortfarande arbete och ytterligare beslut kommer framöver.

 2. Publicerad: 24 februari 2015 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

 3. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 1 april 2020

  När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken.

 4. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

 5. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 6. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 7. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 8. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 9. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 10. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020