Sökresultat

 • Forskning (8)
 • Miljöövervakning (8)
 • Badvatten (1)
 • Ekonomi (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (2)
 • Visa fler
 • Försurning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (3)
 • Rapport (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (5)
 • Publikation (3)

 • Senaste året (6)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Faktasida: Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning

Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning

Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.

Publikation: Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.

Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.

Publikation: Havet 2011

Havet 2011

Den här årliga rapporten samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav.

Sidansvarig: Webbredaktionen