1. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

 2. Publicerad: 19 maj 2017 Uppdaterad: 7 november 2018

  Information om ansvar vid vattenbrist, hur långvarig torka påverkar samhället och tips för att spara vatten.

 3. Publicerad: 26 juli 2018 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

 4. Publicerad: 26 juli 2018

  Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

 5. Publicerad: 26 juli 2018

  Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.

 6. Publicerad: 21 januari 2020

  För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

 7. Publicerad: 18 december 2019

  Denna rapport syftar till att stärka kommunernas förmåga att bedöma platsspecifika riskfaktorer som styr läckage av kväve till grundvatten.

 8. Publicerad: 18 december 2019

  Vägledning kring riskbedömning och regeltillämpning med avseende på risk för läckage av nitrat till grundvattnet.

 9. Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och detta återspeglas i en långsamt ökande alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Hälften av mätstationerna inom det nationella övervakningsprogrammet för grundvatten visar signifikant ökande trender, även om ökningen går för sakta för att ge något tydligt genomslag i fördelningen mellan olika tillståndsklasser.

 10. Det ytliga grundvattnet i södra Sverige är påverkat av försurning. Av samtliga grundvattenstationer har dock andelen med mycket hög försurningspåverkan minskat under de senaste åren. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för Sötvatten.