Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (108)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (3)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Läkemedel (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljömål (6)
 • Miljöövervakning (7)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (14)
 • Redskap (2)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (8)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (20)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (71)
 • Regeringsuppdrag (67)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (30)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (11)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (65)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (38)
 • Senaste året (88)
 • Mer än ett år sedan (20)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: China Europe Water Platform (2016)

China Europe Water Platform (2016)

HaV ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP) till och med 2017.

Faktasida: Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)

Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram underlag för nationella prioriteringar för arbetet inom Helcom och Ospar. Underlaget ska beakta kraven på regionalt samarbete i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Faktasida: Marin pedagogik (2018)

Marin pedagogik (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

Faktasida: Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2018)

Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet, bland annat med utgångspunkt i handlingsplanen för marint områdesskydd.

Faktasida: Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas.

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

Faktasida: Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för Havs- och vattenmyndighetens arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för Havs- och vattenmyndighetens arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Regeringen uppdrar åt Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Sidansvarig: Webbredaktionen