Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (93)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (7)
 • Organisation (1)
 • Publikation (28)
 • Rapport (14)
 • Redskap (2)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (7)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (14)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (6)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (56)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Publikationer (28)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (12)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (51)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (92)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Förslag till ny förordning om små avlopp

Förslag till ny förordning om små avlopp

Det blir inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare. Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som HaV lämnade i september 2016.

Faktasida: EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.

Faktasida: Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning

Myndigheterna ska ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen, i syfte att ge personer med funktionsnedsättning erfarenhet av arbete på statliga myndigheter.

Faktasida: Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (2016)

Vi, och övriga målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet, ska inom ramen för våra ansvarsområden göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet.

Faktasida: Uppföljning av den maritima strategin (2016)

Uppföljning av den maritima strategin (2016)

Här redovisas det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017, ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”.

Faktasida: Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)

Värdefulla sjöar och vattendrag (2017)

Vi ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla sjöar och vattendrag som saknar formellt skydd.

Faktasida: Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för Havs- och vattenmyndighetens arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Uppdrag om att utarbeta vägledande strategier för Havs- och vattenmyndighetens arbete med kulturmiljöfrågor (2017)

Regeringen uppdrar åt Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.