Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (101)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (3)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (1)
 • Läkemedel (2)
 • Marina däggdjur (3)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljömål (6)
 • Miljöövervakning (7)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (14)
 • Redskap (2)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (19)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (8)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (68)
 • Regeringsuppdrag (64)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (27)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (10)
 • Publikation (27)
 • Regeringsuppdrag (62)
 • Remiss (1)

 • Senaste månaden (31)
 • Senaste året (70)
 • Mer än ett år sedan (31)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Den här rapporten är en förvaltningsplan för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt, en gemensam angelägenhet för de länder som gränsar till dessa hav.

Publikation: Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön

Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön

Förvaltningen av gråsäl i Östersjön är en gemensam angelägenhet för samtliga nio östersjöstater och EU. De övergripande målen med gråsälspopulationen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Marin pedagogik (2018)

Marin pedagogik (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

Faktasida: Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2018)

Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet, bland annat med utgångspunkt i handlingsplanen för marint områdesskydd.

Faktasida: Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas.

Faktasida: Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2015)

Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom vårt verksamhetsområde för att nå miljömålen.

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen