Sökresultat

 1. Publicerad: 22 januari 2018 Uppdaterad: 23 oktober 2020

  Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

 2. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 3. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 4. Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett underlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett digitalt möte.

 5. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 6. Publicerad: 21 december 2018

  Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017

 7. Publicerad: 11 februari 2014

  Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

 8. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

 9. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.

 10. Publicerad: 21 maj 2021 Uppdaterad: 28 maj 2021

  Regeringen uppdrar åt HaV att i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråde med berörda intressenter utarbeta gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder i fyra områden.