Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (109)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (2)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Läkemedel (3)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljömål (6)
 • Miljöövervakning (7)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (14)
 • Redskap (2)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (8)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (20)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (70)
 • Regeringsuppdrag (67)
 • Publikationer (29)
 • Medarbetarsidor (3)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (12)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (65)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (108)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Vattenskotrar (2013)

Vattenskotrar (2013)

Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

Faktasida: Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015)

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.

Faktasida: Ålförvaltning (2015)

Ålförvaltning (2015)

Bör ålförvaltningsplanen revideras?

Faktasida: Regelförenkling (2015)

Regelförenkling (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa sitt förenklingsarbete på fiskets område.

Faktasida: Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2014)

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2014)

Den 1 januari 2014 trädde en ny gemensam fiskeripolitik i kraft. Denna innehåller nya komponenter som att EU:s medlemsstater tydligare ska integrera fiskeripolitiken med miljöfrågor och annan marin verksamhet samt krav om maximal hållbar avkastning (MSY) och ett succesivt införande av en landningsskyldighet.

Faktasida: Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016)

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016)

HaV ska, tillsammans med Jordbruksverket, redovisa en resultatbedömning av de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, under 2016.

Faktasida: China Europe Water Platform (2016)

China Europe Water Platform (2016)

HaV ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP) till och med 2017.

Sidansvarig: Webbredaktionen