Import och export av fisk eller fiskprodukter

Här hittar du vad du behöver veta för att importera fiskprodukter och registrera fångstintyg.

Import

Import innebär att du som importör tar in fisk eller fiskprodukter till Sverige från ett land utanför EU, så kallat tredje land.

När fisk eller fiskprodukter förs in från ett land inom EU till ett annat kallas det införsel och då behövs inget fångstintyg.

Ett fångstintyg måste finnas med vid import, alltså ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad. Fångstintyget innehåller bland annat information om art, mängd, fartyg, fångstområde och transportsätt.

Intyget utfärdas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat, det vill säga där fartyget är godkänt/registrerat för hantering av fiskprodukter.

Fångstintyget ska av importören eller dess ombud registreras i vår fångstintygsportal.

Behörigheter

Alla importörer och ombud ska ha användarkonto för att registrera fångstintyg och andra dokument i Fångstintygsportalen.

Skicka ett mejl till iuuslosweden@havochvatten.se med följande så skickar vi inloggningsuppgifter:

 • namn
 • personnummer
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • företagets EORI-nummer

Fullmakt

Som importör kan du ge ett ombud fullmakt att registrera fångstintyg åt dig, genom att fylla i denna blankett åt ombudet.

Vill du återkalla en fullmakt för importör eller ombud använder du samma fullmakt som ovan.

Export

Export innebär när ditt företag skickar fisk eller fiskprodukter till ett land utanför EU. Då behöver du fylla i ett fångsintyg.

När fisk eller fiskprodukter skickas till ett land inom EU räknas det som utförsel och då behövs inget fångstintyg.

Fångstintyget ska fyllas i av dig som fiskare eller ditt ombud och exportören.

Blanketten är uppdelad i sektioner som är numrerade från 1-12. Vad som ska fyllas i är sektion 2-6 samt 8 och 10 för att vi ska kunna verifiera fångstintyget som EU kräver.

Fångstintyg

 Fångstintyg krävs vid:

 • Import av fisk eller fiskprodukter från länder utanför EU det vill säga tredje land
 • Köp av fisk som landats av icke EU-fartyg
 • Export av fisk eller fiskprodukter till länder utanför EU
 • Affärer med operatörer eller företag utanför EU eller på annat sätt involverad i fiskeaktiviteter utanför EU

Import- och exportkontroll

De fiskprodukter som omfattas av import- och exportkontroll är processade och oprocessade fiskprodukter i tulltaxan under kapitel 03 och HS-nr 1604, 1605 i kapitel 16 med vissa undantag:

 • Vattenprodukter från yngel eller larver
 • Sötvattenfisk
 • Akvariefisk
 • Vissa mollusker (sniglar, ostron, musslor)
 • Mjöl och pellets av fisk

Fullständig lista på undantagna produkter hittar du på sidan 3 i kommissionens förordning nr 202/2011.

Här hittar du produktkoder i Tulltaxan.

IUU

(illegal, unreported and unregulated fishing) olaglig, orapporterad och oreglerat fiske).

EU har infört omfattande krav på spårbarhet för all fisk och fiskprodukter i den så kallade IUU-förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Sådant fiske utgör ett av de största globala hoten mot långsiktigt hållbara fiskebestånd. EU är världens största importör av fiskprodukter och därför en stor marknad för olagligt fångad fisk.

Manual

Här hittar du den senaste manualen för rapportering av fångstintyg

Du som importerar eller funderar på att börja importera varor kan också läsa Importguiden med information från: