Hitta på sidan

Poverty and gender considerations in marine spatial planning

Den här rapporten är en del av Havs- och vattenmyndighetens insatser för att stödja genomförandet av havsplaneringen i västra Indiska oceanen. Rapporten är skriven på engelska.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Denna rapport ger ett ramverk för att säkerställa att havsplanering inte förvärrar fattigdom och ojämställdhet, och att potentiellt marginaliserade grupper beaktas och engageras på ett lämpligt sätt i havsplaneringen.

Rapporten föreslår stegen som en kan ta för att utforma en mer inkluderande havsplaneringsprocess.

Resultat från tillhörande fältstudier tyder på att det går att använda ett styrkort för att vägleda den sociala hållbarheten i havsplaneringsprocessen. Kriterierna i styrkortet är:

  • makt och inflytande
  • resurser
  • valmöjligheter
  • mänsklig säkerhet

Dessa kriterier baseras på Sidas ramverk för multidimensionella fattigdomsanalys.

Användbar för planerare och beslutsfattare

Rapport kan vara användbar för beslutsfattare och havsplanerare på lokal och nationell nivå i att utforma en inkluderande havsplaneringsprocess.

Testat i fältstudier

Tre undersökande fältstudier har gjorts i för att testa måtten som används för att inkludera fattigdom och jämställdhet i havsplanering, i tre länder. Totalt intervjuades 1506 hushåll.

Läs fallstudierna i:

Skäl att beakta fattigdom och jämställdhet i havsplanering

Havsplanering behöver vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar för att fungera bra i längden.

Havsplanering är en process som fördelar makt och inflytande mellan olika grupper eller intressen i samhället. Då finns det en risk att havsplanering befäster befintlig maktfördelning.

Genom att beakta fattigdom och jämställdhet i din havsplanering kan du öka havsplaneringens hållbarhet.

Denna rapport är en del av Havs- och vattenmyndighetens arbete för att stödja havsplanering i västra Indiska oceanen.

Finansierad av Sida.

Publicerad: 2023-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion