Hitta på sidan

Genomik-baserade metoder i miljöövervakningen

Identifiering och upptäckt av främmande arter baserat på DNA. (Rapporten är skriven på engelska)

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Att samla in marina hårdbottenorganismer med autonoma tekniker i kombination med DNA-analyser för artidentifiering har visat sig vara effektiv övervakning av biologisk mångfald och upptäckt av främmande arter. Denna metod ger väl till tidig varning i övervakning av invasiva främmande arter.

Göteborgs universitet har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och i samarbete med SeAnalytics AB genomfört två pilotstudier för att undersöka om planktonprover och sedimentering i kombination med DNA-baserad artidentifiering är en effektiv metod för tidig upptäckt och kontinuerlig övervakning av främmande arter (NIS).

Undersökningarna genomfördes under vintern, våren och sommaren 2020 på olika platser längs den svenska västkusten, från fjorden Brofjorden i norr till Helsingborg i söder. Projektet innebär ett samarbete inom ett internationellt nätverk för biologisk mångfald där öppna data hjälper till att sprida resultaten på ett öppet och transparent sätt.

Metodiken för att upptäcka marina invasiva främmande arter behöver alltid utvärderas och förbättras för ett mer effektivt övervakningssystem för tidig varning.


Denna rapport bör vara av intresse både för miljöövervakare på nationell, regional och kommunal nivå, men även för forskare och utvecklare av nya metoder för denna uppföljning.

Rapporten har granskats av analytikerna Niclas Engene och Andrea Ljung. Erland Lettevall har ansvarat för uppdraget av projektet samt granskning och redigering av rapporten.


Publicerad: 2022-08-16
Sidansvarig: Webbredaktion