Provtagningsdesign för övervakning av främmande arter

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har Marine Monitoring AB och SeAnalytics AB tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt tagit fram en provtagningsdesign för övervakning av främmande arter i hotspots.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Denna rapport beskriver metod och resultat för identifiering av optimala övervakningsstationer för tidigt upptäckt av marina invasiva främmande arter samt uppföljning av dess spridningsmönster. Metoden är baserad på beräkning av en samlad invasionsrisk för 34 målarter som analyseras individuellt och samlade i relevanta ekologiska grupperingar som till exempel sötvattenstoleranta arter, marina arter eller bentiska arter. I analysen ingår tre faktorer:

  • Geografisk fördelning av lämpliga habitat beräknat med hjälp av utbredningsmodeller för varje art.
  • Artspecifik riskbedömning.
  • Introduktionsrisk i samband med fartygstrafik och vattenströmmar.

Resultatet pekar på två separata spridningsmönster för invasiva arter till marina miljöer i Sverige; spridning av marina arter längs nordeuropeiska kustvatten och spridning av sötvattenstoleranta arter via den europeiska kontinenten. Dessa två spridningsvägar analyserades separat och resultaten stöder en jämn fördelning av övervakningsstationer längs den svenska kusten mellan Strömstad och Gävle, med fokus på de områden som pekas ut av de marina modellerna på västkusten och de områden som pekas ut av sötvattensmodellerna på östkusten. De mest lämpliga övervakningsplatserna är hamnområden.

Publicerad: 2020-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion