Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten

Genom denna rapport lämnas ett förslag till hur ett optimerat övervakningsprogram avseende kustfisk bör utformas. Förslagen i rapporten kommer ligga till grund för en effektivare regional och nationell miljöövervakning och kan implementeras med början 2020.

Omslag för publikation

Sammanfattning

I föreliggande förslag till revision av programmet har syftet varit att förbättra förutsättningarna för att övervaka kustnära fisksamhällen utgående från den utvärdering som publicerades 2017.

Det reviderade programmet ska i görligaste mån kunna möta samhällets krav för att bedöma havsmiljöns tillstånd, skapa underlag för nationell och internationell fiskeriförvaltning samt ge underlag för havsplanering. Fiskeområden inom programmet ska även kunna verka som referensområden vid kontroll av recipienter och övrig påverkan, eller vid uppföljning av åtgärder i kustmiljön. Programmet ska också utgöra underlag för att följa framtida, kända och okända, miljöförändringar som t ex ett varmare klimat samt utgöra underlag till forskning.

Sammanfattande förslag till förändring av övervakningsprogrammet.

Östersjön

Västerhavet och Öresund

Provfiske med nätlänkar fasas ut och ersätts med Nordiska översiktsnät

Upprepade fisken per station utgår

Antal och fördelning av stationer som provfiskas med Nordiska kustöversiktsnät optimeras

Undersökningstypen Djupstratifierat provfiske med småryssjor införs i alla områden

Pågående kallvattenfisken bibehålls

Befintliga kallvattenfisken bibehålls

Övervakning av kallvattenarter i varmvattenfisken förstärks

Individprovtagning av tånglake bibehålls

Två nya provfiskeområd införs i yttre kustvattentyper

Två nya provfiskeområd införs i yttre kustvattentyper

Publicerad: 2020-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion