Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Bottniska viken

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Första utkast till havsplaner publicerades den 1 december 2016. Till varje havsplan görs även en miljökonsekvensbeskrivning. Den här rapporten är miljökonse­kvensbeskrivningen för utkastet till havsplan för Bottniska viken.

Om rapporten

Miljökonsekven­sbeskrivningens syfte är att integrera miljöhänsyn i planeringen så att havsplanerna bidrar till en hållbar utveckling. Det görs genom att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som havsplanen kan medföra på människor och miljön.

De miljöaspekter som bedömts är Marin ekologi, Vatten, Luft och klimat, Havsbotten, Pelagisk zon och hydrografiska förhållanden, Kulturmiljö, Människors välbefinnande, Övrig resurshållning och Ekosystemtjänster.

Publicerad: 2017-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion