Även om trålningen ligger inom kvoterna, ser ni några negativa effekter på de kustnära bestånden?

Ja, vi kan se en nedgång i fångsterna i det kustnära fisket i de flesta bestånd. Men vi kan inte se några entydiga förklaringar till vad det beror på. Det beror troligen på samverkande effekter som rör miljötillståndet i Östersjön i stort. Östersjön påverkas av fisket, klimatförändringar, fortsatt övergödning, utsläpp av miljöfarliga ämnen och fysisk påverkan i kustzonen. Vi jobbar med olika åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön. Vi samarbetar bland annat med övriga länder runt Östersjön inom HELCOM (Helsingforskonventionen).

Vi har givit forskare i uppdrag att ta fram biologiska underlag för ett tydligare svar på frågan om hur pelagiska fartyg påverkar sill/strömming (pelagiskt fiske är fiske efter stim i den så kallade fria vattenmassan). Vi har också beställt kunskapsunderlag om bland annat den ökade utbredningen av spigg.

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion