Havskräfta

Hitta på sidan

Havskräfta (Nephrops norvegicus) är nattaktiv och lever på fasta lerbottnar. Längs Sveriges kust förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Havskräfta. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Lek

Honorna leker vartannat år under mars–november. Äggen befruktas under äggläggning och bärs 8–9 månader innan de kläcks. Larverna lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Havskräftor är relativt stationära.

Ålder vid könsmognad

Havskräfta blir könsmogen vid en ålder av 3–5 år.

Maximal ålder och storlek

Maximal ålder och storlek är okända.

Biologi

Havskräftan lever på fast lerbotten där kräftan gräver hålor. Den lever på djup mellan 40 och 250 meter. Under natten kommer kräftorna upp för att leta föda som består av ormstjärnor och andra små bottendjur.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Information om fiske av havskräfta

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Fiskeregler

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskräfta. Illustration av karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) per Ices-rektangel och sjö av havskräfta 2017. En Icesrektangel är cirka 56 km × 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion