Aktuellt 12 maj 2023

Havs- och vattenmyndighetens arbete med regeringsuppdraget kring lagstiftning och vägledning om ytvatten fortlöper

Arbetet med regeringsuppdraget Översyn av förutsättningar att fastställa normer för ytvatten fortgår enligt plan. Målet är tydliga och väl avvägda miljökvalitetsnormer för ytvatten i enlighet med vad EU-rätten kräver och medger. Den första undersökningen av länsstyrelsers och vattenmyndigheters behov är genomförd och kompletterande information kommer samlas in under året.

Arbetsprocess för regeringsuppdraget gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten

Väl avvägda normer innebär att olika samhällsintressen kan samexistera och att intressekonflikter dem emellan hanteras öppet och transparent. Själva normerna ska kunna förstås av olika aktörer och när de tillämpas ska det framgå hur olika intressen har beaktats. Uppdraget innebär att HaV ska skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Inom ramen för uppdraget följer HaV upp i vilken utsträckning länsstyrelser med vattenmyndigheter har använt sig av möjligheten att förklara vattenförekomster som konstgjorda eller kraftig modifierade vatten. Men även hur de tillämpat de undantagsmöjligheter som EU-rätten medger för samhällsnyttig verksamhet i form av energi- och jordbruksproduktion. Uppföljningen utförs genom geografiska informationssystemanalyser (GIS) av vattenmyndigheternas leverans av information ur vatteninformationssystem (VISS).

Havs- och vattenmyndigheten jämför också svenska bestämmelser med vattendirektivets syfte och mål. Detta ska ligga till grund för att bedöma om myndighetens föreskrifter är ändamålsenliga för genomförandet av EU-rätten. I regeringsuppdraget finns också möjligheten att föreslå förändringar i lagstiftningen som gäller vattenförvaltningen för att göra den mer effektiv.

Vi har genomfört en undersökning av vattenmyndigheternas behov av förtydligande riktlinjer och/eller om de har behov av ytterligare underlag och data för att kunna tillämpa Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Resultaten bearbetas nu. Den första undersökningen av behoven hos länsstyrelser och vattenmyndigheter kommer att kompletteras och pågå ytterligare några månader.

Innan slutredovisningen den 1 december 2023 planeras en serie dialogmöten med uppdragets samrådsparter Pdf, 3.3 MB., det vill säga vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Jordbruksverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket och Riksantikvarieämbetet.

Mer information

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag Pdf, 3.3 MB. att se över förutsättningarna för att fullt ut fastställa miljökvalitetsnormer för ytvatten. Uppdraget utgår från vår roll som föreskrivande och samordnande myndighet inom vattenförvaltningen och ska genomföras i dialog och samråd med Affärsverket svenska kraftnät, Boverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och vattenmyndigheterna. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 december 2023.

Ansvarig enhet: Vattenmiljöenheten

Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev

Tidigare publicerad nyhet om uppdraget, 2022-09-09

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Fler nyheter

Publicerad: 2023-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion