Aktuellt 17 september 2021

Nytt EU-projekt ska återuppliva musselpopulationer och deras livsmiljöer

EU-kommissionen har beviljat ett sexårigt projekt som ska återuppliva bestånden av den starkt hotade flodpärlmusslan genom att förbättra deras livsmiljöer i Finland, Sverige och Estland. HaV är den största svenska medfinansiären.

Med hjälp av undervattenskikare görs inventeringar av bestånden av den hotade flodpärlmusslan. Foto: Maja Kristin Nylander

EU-projektet LIFE Revives finansieras med 15,9 miljoner euro under projektperioden varav 9,5 miljoner euro är EU-bidrag.

Förbättra livsmiljöerna

Projektet ska förbättra flodpärlmusslans livsmiljöer så att bestånden ges förutsättningar att växa och utvecklas i framtiden. Arbetet handlar bland annat om att åtgärda dammar och vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och andra organismer, återställa vattendrag från tidigare flottning och infektera lax och öring med musslans larver (musslan har ett utvecklingsstadium där den som millimeterstor larv hakar sig fast som parasit på fiskarnas gälar).

– Allt för att förbättra för flodpärlmusslan som art, säger Patrik Olofsson, Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Klassad som starkt hotad


Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige, och klassas som Starkt hotad (EN, endangered) i den nationella rödlistan. Flodpärlmusslan överlever i vatten som är klara, syrerika, näringsfattiga och med stabila pH-värden. För att den ska kunna fortplanta sig behövs ett reproducerande bestånd av lax eller öring.

Majoriteten av de europeiska populationerna finns i Sverige. Men arten har försvunnit från drygt en tredjedel av de svenska vattendrag där den fanns i början av 1900-talet. Föryngring sker bara i ungefär hälften av populationerna.

– Så därför är det jätteviktigt med den här typen av projekt som ligger helt i linje med det nationella åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla, säger Michael Diemer, utredare vid HaV.

Kampanj till skolungdomar

För att sprida kunskap om projektet och vikten av väl fungerande ekosystem i vatten riktar bland annat Svenska sportfiskarförbundet en kampanj till skolungdomar som kommer få delta i fältexkursioner.

I norra Sverige handlar det om att cirka 40 dammar och vägtrummor och 80 diken ska åtgärdas samt 40 km strömsträcka i 8 vattendrag ska miljöåterställas. Arbetet kommer främst att ske inom Byske-, Pite-, Råne- och Åbyälvens Natura2000-områden.
Totalt omfattas 14 avrinningsområden med 69 vattendrag. Av dessa finns 36 i norra Sverige, 32 i norra och västra Finland och ett i Estland.

Om projektet LIFE Revives

Projektet startar i september 2021 och leds av Jyväskylä Universitet, Finland. Svenska samarbetspartners är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Svenska sportfiskeförbundet, SCA och Sveaskog. Estniska partner är Estonia State Forest Management Center och University of Tartu.

Skydd av flodpärlmusslan är en del av HaV:s arbete för att nå miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”.

Det nationella åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-10-21

    Under Helsingforskommissionens ministermöte i Lübeck 20 oktober beslutade länderna om en ambitiös uppdatering av den gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan.

  2. Aktuellt 2021-10-20

    Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på GhostGuard .

  3. Aktuellt 2021-10-19

    I tät dialog med yrkesfiskare tar HaV fram ett nytt elektroniskt system som underlättar för fiskare att rapportera sin fångst. Lätt att göra rätt är devisen och gör det möjligt för fiskaren att rapportera från båten, kajen eller bekvämt hemma i soffan.

Publicerad: 2021-09-17
Sidansvarig: Webbredaktion