Aktuellt 16 juni 2021

Laxfiskepremiär i Bottenviken

Den 17 juni startar årets laxfiske i Bottenviken. Det är ett unikt och viktigt fiske som har stor regional och lokal betydelse, både för de som fiskar och för kustekonomierna. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Kustbevakningen värnar framtidens laxfiske på en rad sätt.

Vatten i förgrund. En bit ut ligger en båt med fyra personer i.

Foto: Håkan Carlstrand / HaV.

Att ge Östersjölaxen en framtid är en av HaV:s uppgifter. Att stötta forskning, ta fram mer kunskap, förbättra miljön i älvarna och att se till att bestånden förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt är några konkreta sätt att göra detta. Generellt sett har vildlaxbestånden utvecklats positivt under den senaste tioårsperioden.

– Det beror främst på att laxkvoter och fiskebestämmelser bättre än tidigare följer den vetenskapliga rådgivningen och att kontrollen av laxfisket förstärkts både i Sverige och i andra länder. I Sverige finns över 20 olika bestånd av Östersjölax som alla har olika behov av skydd och förvaltningsåtgärder, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV:s fiskeregleringsenhet.

Intensiv fiskeperiod

Laxfisket i Bottenviken väntas liksom tidigare år att bli intensivt under den relativt korta period som det pågår. Den svenska kvoten beslutas på EU-nivå och för att fisket ska vara långsiktigt hållbart behöver fisket bedrivas inom den tilldelade kvoten. HaV ansvarar för kontrollen av yrkesfiskets landningar och följer upp rapportering av fångster.

– Att fiskereglerna följs gynnar både seriösa yrkes- och fritidsfiskare, laxbestånden och ett framtida fiske, säger Martin Bjerner, chef enheten för fältkontroll vid HaV.

Känna till ursprunget

HaV:s fältkontrollanter kommer att besöka företag som handlar med lax och göra landningskontroller av den lax som tas i land:

– Det handlar om att fiskekvoten ska hållas och dessutom ska konsumenterna veta var fiskprodukterna har sitt ursprung. Havsfångad lax får enbart säljas av yrkesfiskare, säger Martin Bjerner.

HaV jobbar tätt tillsammans med Kustbevakningen, som inriktar sig på fiskerikontroll till havs. Kustbevakningen ser till att inga redskap används på tider eller platser där inget fiske får förekomma. De kontrollerar även att redskap är korrekt märkta.

Unikt fiske

Merparten av älvarna runt Östersjön som fortfarande har vildlaxbestånd finns i Sverige. Fisket på kusten och i älvarna är unikt och HaV:s arbete med reglering, kontroll och uppföljning av det svenska laxfisket bidrar till Östersjölaxens framtid.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2021-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion