Nya regler om licens för yrkesfiske från

1 oktober 2014

Här följer en sammanfattning av de nya reglerna om fiskelicens och personlig fiskelicens.

Fiskelicens ersätter fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd vid fiske i havet

Från den 1 oktober 2014 krävs det inte längre yrkesfiskelicens för fiske i havet, utan bara fartygstillstånd. Fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd byter också namn till fiskelicens eftersom det heter så i EU-rätten.

Kravet på fiskelicens följer av EU-rätten och gäller för alla som fiskar i havet för att sälja fångsten oavsett fartygets storlek. Fiskelicens kan beviljas juridisk eller fysik person.

Den som redan har yrkesfiskelicens och fartygstillstånd behöver inte göra någonting, utan fartygstillståndet eller det särskilda fartygstillståndet gäller som en fiskelicens, med de villkor och begränsningar som framgår av ett sådant tillstånd. Detta innebär bland annat att ett särskilt fartygstillstånd även i fortsättningen är begränsat till fiske med stöd av enskild fiskerätt.

Yrkesfiskelicens som avser fiske i havet upphör att gälla den 1 oktober 2014 eftersom den inte behövs längre.

Personlig fiskelicens ersätter yrkesfiskelicens vid fiske i sötvatten

Från och med den 1 oktober 2014 byter yrkesfiskelicens namn till personlig fiskelicens. Sådan licens krävs för att fiska yrkesmässigt i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland och Mälaren utan stöd av enskild fiskerätt.

Personlig fiskelicens kan beviljas fysisk person.

Den som har yrkesfiskelicens behöver inte göra någonting eftersom den gäller som en personlig fiskelicens med de villkor och begränsningar som framgår av yrkesfiskelicensen.

Ansökan om fiskelicens eller personlig fiskelicens

Ansökan om fiskelicens och personlig fiskelicens görs på blankett som finns här och skickas sedan till HaV.

Om ansökan rör nyetablering skickar vi den till länsstyrelsen för yttrande. En ansökan om fiskelicens skickas till länsstyrelsen där fartyget ska ha sin hemmahamn medan ansökan om personlig fiskelicens skickas till länsstyrelsen där sökande är bosatt.

Villkoren för att beviljas fiskelicens eller personlig fiskelicens framgår av fiskelagen:

 • Fisket ska bedrivas i näringsverksamhet.
 • Första gången en ansökan om licens prövas ska tillgången på fisk beaktas.

Om ansökan avser fiskelicens ska dessutom fartyget registreras i Transportstyrelsens fartygsregister och villkor om utförsel av fiskekapacitet ska uppfyllas på samma sätt som tidigare.

Närmare information om detta finns på vår hemsida här.

Särskilt tillstånd för fiske i havet utfärdas för fiskefartyget och inte för en fysisk person

Som huvudregel ska fisket bedrivas av en behörig befälhavare

Enligt EU:s bestämmelser ska särskilt tillstånd för specifika fiskemöjligheter utfärdas för ett fiskefartyg och inte för en fysisk person. HaV har uppdaterat föreskrifterna med hänsyn till detta. Det innebär normalt att fiske med stöd av det särskilda tillståndet kan bedrivas av vilken behörig befälhavare som helst och av flera olika befälhavare. 

I vissa fall framgår det av tillståndet vem som får vara befälhavare

För tillstånd som utfärdats enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, finns särskilda regler. Fiske med sådant särskilt tillstånd får bara bedrivas av den befälhavare som anges i tillståndet. Om det inte anges någon befälhavare ska tillståndshavaren vara befälhavare vid varje fiskeresa.
Detta gäller följande tillstånd:

 • fiske efter ål enligt 3 kap. 1 § och bilaga 10,
 • trålfiske efter nordhavsräka i Gullmarsfjorden
 • fiske efter musslor med redskap som släpas efter fartyg enligt
  3 kap 13 §,
 • fiske med nät inom vattenområde med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort enligt 3 kap 14 a och 15 §§
 • fiske i Skagerrak och Kattegatt med burar efter snäckor enligt
  4 kap 10 §,
 • fiske med fast redskap i Skagerak och Kattegatt enligt 4 kap 11 §,
 • fiske med ryssjor på större vattendjup än 10 meter med stöd av ålfisketillstånd enligt 4 kap 14 §,
 • fiske med fast redskap som till någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring i Östersjön enligt 5 kap 6 §,
 • fiske i enskilt vatten med fast redskap som i någon del är högre än 1,5, meter i Östersjöns delområde 23 (Öresund) enligt 5 kap 7 §,
 • trålfiske i  trålfiskeområden i Östersjön enligt bilaga 7
 • fiske i fredningsområden enligt bilaga 5

Särskilda regler för den som har burfisketillstånd med två fartyg

För burfisketillstånd  för havskräfta gäller den allmänna regeln att en behörig befälhavare får fiska med stöd av tillståndet.  Det finns dock tillståndshavare som fått burfisketillstånd för flera fartyg. Dessa tillståndshavare får välja att fortsätta fiska med flera fartyg, men då måste de själva vara befälhavare vid varje fiskeresa. En sådan tillståndshavare kan också välja ett av fartygen och därigenom slippa villkoret att han måste vara befälhavare. HaV kommer att kontakta de berörda tillståndshavarna.

Blanketter för tillstånd som utfärdas av länsstyrelsen.

För att samordna utfärdandet av särskilda tillstånd för fiske i havet ska även tillståndsansökan som skickas till länsstyrelsen göras på särskild blankett som kommer att finnas på vår blankettsida inom kort.

Fler särskilda tillstånd förnyas automatiskt 

Vissa typer av särskilda tillstånd förnyas automatiskt om tillståndsinnehavaren uppfyller villkoren.
Från och med den 1 oktober 2014 gäller detta även tillstånd för fiske efter:

 1. havskräfta med bur
 2. nordhavsräka 
 3. ål 

Lättare att byta tillståndshavare inom företaget i vissa fall

Den som har särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap eller för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller får byta tillståndshavare om så kallad ägarkontinuitet har funnits de tre senaste åren.Med ägarkontinuitet menas att fartyget har haft samma ägare. Detta har betydelse när HaV fördelar fiskemöjligheter baserat på fiskehistorik.

Möjlighet för länsstyrelsen att prioritera mellan sökande

Ändringarna i fiskelagen innebär att fisket inte längre behöver vara av väsentlig betydelse för yrkesfiskarens försörjning. Vid samråd med länsstyrelsen har det framkommit att detta kan leda till ett stort antal ansökningar om tillstånd för fiske i känsliga områden.

Om antalet tillstånd för fiske behöver begränsas med hänsyn till fiskevården får länsstyrelsen därför prioritera mellan sökande med beaktande om fisket är av väsentlig betydelse för försörjningen.  Detta gäller t.ex. tillstånd för fiske i fredningsområden. Behöver antalet tillstånd inte begränsas av fiskevårdsskäl så räcker det att sökanden har fiskelicens, så det blir ändå större möjlighet att bevilja tillstånd i de aktuella områdena än med nuvarande reglering.

Ändringarna framgår av fiskelagen, fiskeförordningen och HaV:s föreskrifter

Närmare motivering av förändringarna

Regeringens proposition 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen

HaV: remiss ”Anpassning av föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske med hänsyn till ändringar i fiskelagen”

Aktuella författningar

Fiskelagen (1993:787)

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

HVMFS 2014:22  Nytt 1 a och 1 b kap. i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena

HVMFS 2014:20 är följdändringar i Fiskeriverkets föreskrifter
(FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och

HVMFS 2014:21 är följdändringar i Fiskeriverkets föreskrifter
(FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön i och

Publicerad: 2014-09-26
Sidansvarig: Webbredaktion