Sökresultat

 • Små avlopp (15)
 • Publikation (15)
 • Dricksvatten (1)
 • Handbok (1)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Publikation (15)
 • Rapport (3)
 • Skagerrak (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vägledning (10)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Publikationer (15)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Infiltrationsanläggningar, faktablad 4

Infiltrationsanläggningar, faktablad 4

Faktablad 4 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

Publikation: Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta för små avloppsanläggningar, faktablad 2

Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta för små avloppsanläggningar, faktablad 2

Faktablad 2 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Markbädd, faktablad 5

Markbädd, faktablad 5

Faktablad 5 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Planera för avlopp, faktablad 1

Planera för avlopp, faktablad 1

Faktablad 1 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6. För dimensionering av slamavskiljare, infiltrationsanläggning eller markbädd fungerar de aktuella faktabladen fortfarande, men innan man väljer metod ska man vara medveten om att det finns många andra sorters lösningar för avloppsbehandling.

Publikation: Rening av hushållsspillvatten

Rening av hushållsspillvatten

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Publikation: Skötsel av avloppsanläggning, faktablad 6

Skötsel av avloppsanläggning, faktablad 6

Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

Publikation: Små avlopp – ingen skitsak

Små avlopp – ingen skitsak

Den här rapporten är en uppföljning av Naturvårdsverkets tillsynskampanj för små avlopp.

Publikation: Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.