1. Publicerad: 26 september 2017

  Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

 2. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

 3. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 7 januari 2021

  Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 2 januari 2020

  Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar.

 5. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 16 april 2020

  I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

 6. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

 7. Publicerad: 30 januari 2017

  Risker, skyddsbehov och reningstekniker

 8. Publicerad: 18 mars 2015

  Vägledningen omfattar tillsyn av små avloppsanläggningar som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, med speciellt fokus på de anläggningar som är dimensionerade för 1 till 25 personekvivalenter.

 9. Publicerad: 12 november 2018

  Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

 10. Publicerad: 27 januari 2020

  Sammanfattning av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 9381-18.