Sökresultat

 • Rapport (132)
 • Mer än ett år sedan (132)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (2)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (10)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Främmande arter (2)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (5)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (16)
 • Programområde Kust och Hav (5)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (76)
 • Regeringsuppdrag (11)
 • Restaurering (5)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (51)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (6)
 • Yrkesfiske (8)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (49)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (81)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (49)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (81)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

Publikation: Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2013

Användning av anslag 1:12 under 2013

I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2014

Användning av anslag 1:12 under 2014

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2015

Användning av anslag 1:12 under 2015

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgäder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

Dokument: Avloppshantering på Hamburgö

Avloppshantering på Hamburgö

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.