1. Publicerad: 26 september 2017

  Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

 2. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 3. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

 4. Publicerad: 2 december 2015

  Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

 5. Publicerad: 13 april 2016

  Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

 6. Publicerad: 29 november 2016

  Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

 7. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 8. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag för arbetet med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

 9. Publicerad: 29 mars 2019 Uppdaterad: 12 augusti 2019

  I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 utifrån olika perspektiv.

 10. Publicerad: 16 april 2014

  I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.