Sökresultat

 • Rapport (279)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (12)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (11)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (1)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (35)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (170)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (1)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (82)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (11)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (17)
 • Yrkesfiske (13)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (78)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (189)
 • Bibliotek (2)

 • Dokument (74)
 • Faktasida (35)
 • Publikation (167)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (66)
 • Mer än ett år sedan (213)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

Publikation: Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Publikation: Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag för arbetet med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 utifrån olika perspektiv.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2013

Användning av anslag 1:12 under 2013

I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2014

Användning av anslag 1:12 under 2014

I regleringsbrevet för budgetåret 2015 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014.