1. Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

  2. Publicerad: 11 mars 2020 Uppdaterad: 1 juni 2021

    2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket i uppdrag från regeringen att ta fram en gemensam strategi för vattenbruk, yrkes- och fritidsfiske. Tre olika strategier har nu blivit en.

  3. Publicerad: 19 januari 2015 Uppdaterad: 2 november 2015

    Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

  4. Publicerad: 10 november 2014 Uppdaterad: 13 november 2014

    I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.