1. Publicerad: 20 maj 2016

  Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora".

 2. Publicerad: 1 oktober 2015 Uppdaterad: 14 april 2021

  Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. I år har 200 miljoner kronor fördelats ut till länen. Ansökan görs på blankett som finns längre ned på sidan.

 3. Publicerad: 15 juni 2018 Uppdaterad: 24 september 2018

  Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

 4. Publicerad: 20 maj 2016

  Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.