Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

Beslut gällande dessa bidrag kommer att meddelas i början av oktober.

Satsningen genomförs som ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden

Problemet är störst i Götaland och Svealand och ungefär 2300 vattenförekomster har idag sämre än god status på grund av övergödning. Samtidigt är åtgärdstakten inte tillräcklig i förhållande till problemets omfattning.

Under 2018 har regeringen påbörjat en särskild satsning för att minska övergödningen. I satsningen ingår två regeringsuppdrag till HaV för att identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning inom pilotområden samt åtgärder för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. I satsningen ingår också ett regeringsuppdrag till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter för att göra planeringsunderlag tillgängligt till kommuner och lokala aktörer för att utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning.

Nu finns det möjlighet att söka medel för lokal åtgärdssamordning.

Inom projektet ska ett antal områden (avrinningsområden eller delavrinningsområden) utses där kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning skall identifieras, planeras och genomföras. Varje område kommer därför att tilldelas medel för att möjliggöra anställning av särskilda åtgärdssamordnare.

I denna första ansökningsomgång kan ni söka medel för att stärka det lokala åtgärdsarbetet under 1-3 år. Åtgärdsarbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödning. Arbetet ska involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde eller delavrinningsområde.

Syftet med utlysningen är att stärka det lokala åtgärdsarbetet

Vi vill följa hur arbetet med åtgärdsplanering genomförs och vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska genomföras. Parallellt med åtgärdsarbetet inom dessa pilotområden kommer även en nationell stödfunktion att utvecklas med syfte att stödja och stärka åtgärdssamordnarnas arbete genom erfarenhetsutbyte. Stödfunktionen skall dessutom innehålla en databas över planerade och genomförda åtgärder och fungera som en plattform för utökat lärande om övergödningsåtgärder. Mottagare av medel förväntas att aktivt delta i arbetet genom att dela erfarenheter i denna stödfunktion.

Genom satsningen provar vi ett nytt arbetssätt. Tidshorisonten är 1-3 år men med en tydlig ambition att arbetet ska fortsätta på lång sikt.

Åtgärdssamordnarna kommer i sina avrinningsområden arbeta särskilt mot följande mål:

 • genomföra fler åtgärder mot övergödning där rätt åtgärd placeras på rätt plats
 • identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning som orsakar minsta möjliga negativa påverkan på jordbrukets produktion
 • identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vad som behövs för att fler åtgärder mot övergödning ska genomföras
 • identifiera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar
 • identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom avrinningsområdet
 • bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap
 • samverka med Greppa Näringens enskilda rådgivning om övergödning bör ske där det är möjligt
 • aktivt deltagande i det nationella nätverk som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare.

Urvalskriterier

Områdena kommer väljas utifrån ett antal kriterier. Vi ser det som extra viktigt att säkerställa en variation och diversitet.

 • Vi söker kustnära områden såväl som områden i inlandet.
 • Markanvändning och produktionstyp - tyngdpunkten förväntas ligga på avrinningsområden i produktionsintensiva lantbruksområden men även andra typer av markanvändning kan tänkas där det finns stora åtgärdsbehov, exempelvis enskilda avlopp, hästhållning eller andra lokala påverkanskällor
 • Organisationsformer - vi ser gärna en variation av organisationsformer, förutom länsstyrelser och kommuner så ser vi gärna andra typer av organisationer, som ideella föreningar, som huvudmän.
 • Det är viktigt för oss att se vilka styrmedel och drivkrafter som är viktiga i det lokala åtgärdsarbetet. Vi prioriterar därför projekt med ett sådant fokus.
 • Vi strävar efter att spegla olika typer av frågor som behöver samordning så att pilotområdena med tiden ska kunna ta fram en verktygslåda för hur man kan lösa olika typer av samordning och samfinansiering av åtgärder.
 • Projektet kan med fördel kopplas till tidigare eller pågående relevant arbete.

Villkor för bidragen

Det stöd som betalas ut innehåller inte medel för att utföra åtgärder, utan detta kan sökas på annat håll, till exempel genom LOVA eller Landsbygdsprogrammet.

Om den sökande ser behov av medel för att under 2018 kunna identifiera kostnadseffektiva åtgärder eller genomföra analys av incitament och styrmedel för att åtgärder skall kunna genomföras, så kan detta eventuellt få stöd. Redovisa dessa behov i ansökan.

Är er länsstyrelse, kommun eller ideella organisation intresserad av att bilda ett pilotområde för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning?

Använd dessa blanketter för att söka bidraget:

Ansökningsblankett Word, 69.6 kB.

Anvisning för blanketten Word, 46.8 kB.

Skicka till havochvatten@havochvatten.se

Ange ” Ansökan om bidrag ur Havs- och vattenmiljöanslaget –Stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning - dnr 1177-18” i ämnesraden.

Utysningen är avslutad

Läs mer: Pilotområden med åtgärdssamordnare

Det slutliga urvalet görs av representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund.

logotyper för medverkande aktörer
Publicerad: 2018-06-15
Uppdaterad: 2018-09-24
Sidansvarig: Webbredaktion