Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.

Om utvärderingen

Inom ramen för Havs- och vattenmiljöanslaget (tidigare Havsmiljöanslaget) genomfördes en större satsning gällande jordbruk och åtgärder mot övergödning. Satsningen fick namnet de "5 stora" och omfattade:

  1. Svärtaån
  2. Söderköpingsån
  3. Tommarpsån/ Tullstorpsån
  4. Greppa fosforn
  5. Slätbaken.

Utvärderingen omfattade "de fem stora" och tre mindre LOVA-projekt.

För att möjliggöra jämförbara och robusta utvärderingar av projekt har ett analysverktyg utvecklats parallellt med insamling av data för de olika projekten. I analysverktyget utvärderas hur projekt bidragit till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Den slutliga bedömningen av ett projekt utgörs av ett sammanvägt hållbarhetsindex tillsammans med ett antal deskriptiva kriterier.

Publicerad: 2016-05-20
Uppdaterad: 2016-05-20
Sidansvarig: Webbredaktion