1. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 3 mars 2021

    Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

  2. Publicerad: 11 mars 2021

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller förutsättningarna för att bedriva viss fiskeverksamhet i delar av Östersjön under tid då det råder visst fiskeförbud där. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

  3. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 12 mars 2018

    Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.