Sökresultat

 • Publikation (149)
 • Senaste året (149)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (6)
 • Fiskevård (3)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Främmande arter (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (65)
 • Intern service (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (17)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (6)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (131)
 • Rapport (69)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (2)
 • Restaurering (6)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vattenkraft (9)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (11)
 • Yrkesfiske (6)
 • Årsredovisning (2)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (7)

 • Publikationer (149)

 • Senaste månaden (16)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

Publikation: Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

Publikation: Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått för vattenkraft.

Publikation: Baltic SCOPE – Better Together

Baltic SCOPE – Better Together

Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

Publikation: Blå-Gul-Grön Målklassning – ett sätt att värna vatten med höga naturvärden

Blå-Gul-Grön Målklassning – ett sätt att värna vatten med höga naturvärden

Med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan naturvärdena i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområde bevaras och utvecklas. Målklassning är ett enkelt verktyg som kan användas av alla med intresse för vatten-, natur- och fiskevård.

Publikation: Coherent Cross-border Maritime Spatial Planning for the Southwest Baltic Sea Results from Baltic SCOPE

Coherent Cross-border Maritime Spatial Planning for the Southwest Baltic Sea Results from Baltic SCOPE

Det är en utmanande uppgift att planera sydvästra Östersjön. Med hjälp av en fallstudie presenterar rapporten ett antal internationella planeringsproblem i området, och verktyg som man kan lösa dessa med.

Publikation: De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

Den här rapporten presenterar utbredningen av de glacialrelikta kräftdjuren i Sverige samt anger inom vilka områden det finns sjöar som potentiellt kan innehålla dessa djur.

Publikation: Delregional analys Gävlebukten

Delregional analys Gävlebukten

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Bottenhavet utifrån samrådsförslag för havsplan Bottniska viken.

Publikation: Delregional analys Kattegatt

Delregional analys Kattegatt

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

Publikation: Det ekonomiska värdet av förbättrad vattenkvalitet, vad tycker svenska hushåll?

Det ekonomiska värdet av förbättrad vattenkvalitet, vad tycker svenska hushåll?

I denna rapport har forskare vid Göteborgs universitet undersökt de svenska hushållens betalningsvilja för en förbättrad vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och kustvatten.