Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1411)
 • Algblomning (10)
 • Anslag (19)
 • Arter med åtgärdsprogram (13)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (245)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (31)
 • Blanketter (2)
 • Broskfiskar (28)
 • Båtbottentvätt (5)
 • Dricksvatten (8)
 • Dumpning (5)
 • Farliga ämnen (11)
 • Fiskar (84)
 • Fiskevård (22)
 • Forskning (20)
 • Fredade arter (15)
 • Fritidsbåt (8)
 • Fritidsfiske (47)
 • Främmande arter (15)
 • Fångstmottagare (4)
 • Föreskrift (23)
 • Försurning (7)
 • Gis (9)
 • Grundvatten (6)
 • Handbok (3)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (6)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (14)
 • Havsförvaltning (57)
 • Havsplanering (63)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (17)
 • Jordbruk (9)
 • Kalkning (11)
 • Karpfiskar (14)
 • Kattegatt (20)
 • Klimat (11)
 • Kvoter (8)
 • Lagstiftning (5)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (11)
 • Miljökvalitetsnormer (21)
 • Miljöövervakning (143)
 • Muddring (5)
 • Organisation (17)
 • Programområde Kust och Hav (54)
 • Programområde Sötvatten (42)
 • Publikation (332)
 • Rapport (220)
 • Regeringsuppdrag (70)
 • Regler (29)
 • Remiss (17)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (4)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (19)
 • Skagerrak (18)
 • Skräp/marint skräp (8)
 • Skyddade områden (31)
 • Små avlopp (125)
 • Spårbarhet (3)
 • Statistik (7)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (6)
 • Sötvatten (18)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (7)
 • Undersökningstyper (57)
 • Vattenbruk (10)
 • Vattenförvaltning (55)
 • Vattenkraft (31)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (13)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (52)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (98)
 • Yttrande (50)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (13)
 • Östersjön (38)
 • Övergödning (13)

 • Yrkesfiske (42)
 • Sport- och fritidsfiske (16)
 • Arter (97)
 • Badvatten (234)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (29)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (21)
 • Vägledningar (198)
 • Föreskrifter (18)
 • Lagstiftning (4)
 • Samordningsområden (35)
 • Havsplanering (7)
 • Miljöövervakning (20)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (7)
 • Miljömål och direktiv (56)
 • Konventioner (18)
 • Vårt uppdrag (123)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remisser (18)
 • Yttranden (51)
 • Pressrum (7)
 • Organisation (16)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (357)
 • Bibliotek (1)

 • Art (80)
 • Dokument (84)
 • Faktasida (703)
 • Nyhet (10)
 • Publikation (333)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remiss (18)
 • Utlysning (13)
 • Vanlig fråga (77)
 • Yttrande (50)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 C Abundans och trender för gråsäl

1.2 C Abundans och trender för gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

Faktasida: 1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Faktasida: 1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.