Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1149)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (19)
 • Anställning (6)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (18)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (153)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (35)
 • Blanketter (3)
 • Broskfiskar (21)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Chef (5)
 • Dricksvatten (38)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (6)
 • Fiskar (70)
 • Fiskevård (24)
 • Forskning (18)
 • Fredade arter (9)
 • Fritidsbåt (6)
 • Fritidsfiske (39)
 • Främmande arter (21)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (21)
 • Försurning (11)
 • Gis (7)
 • Grundvatten (11)
 • Handbok (5)
 • Handel (8)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (10)
 • Havsförvaltning (46)
 • Havsplanering (5)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (16)
 • IT-support (12)
 • Jordbruk (8)
 • Kalkning (11)
 • Karpfiskar (8)
 • Kattegatt (16)
 • Klimat (10)
 • Kvoter (7)
 • Lagstiftning (6)
 • Lön (2)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (16)
 • Miljökvalitetsnormer (15)
 • Miljöövervakning (126)
 • Muddring (5)
 • Organisation (15)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Publikation (262)
 • Rapport (183)
 • Regeringsuppdrag (57)
 • Regler (23)
 • Remiss (10)
 • Restaurering (19)
 • Riksintresse (32)
 • Rutin (10)
 • Ryggradslösa djur (19)
 • Skagerrak (15)
 • Skräp/marint skräp (5)
 • Skyddade områden (31)
 • Små avlopp (94)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (8)
 • Styrdokument (11)
 • Säkerhet (5)
 • Särskilda tillstånd (5)
 • Sötvatten (18)
 • Telefoni (5)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (9)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Tjänsteresa (4)
 • Undersökningstyper (51)
 • Vattenbruk (8)
 • Vattenförvaltning (50)
 • Vattenkraft (30)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (11)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (46)
 • Växter (6)
 • Yrkesfiske (78)
 • Yttrande (34)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (28)
 • Övergödning (14)

 • Yrkesfiske (31)
 • Sport- och fritidsfiske (12)
 • Arter (56)
 • Badvatten (145)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (19)
 • Skyddade områden (35)
 • Anslag och bidrag (28)
 • Vägledningar (154)
 • Föreskrifter (17)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (25)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (16)
 • Data och statistik (11)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (42)
 • Konventioner (14)
 • Vårt uppdrag (83)
 • Regeringsuppdrag (33)
 • Remisser (10)
 • Yttranden (35)
 • Organisation (14)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (287)
 • Medarbetarsidor (63)

 • Art (52)
 • Dokument (98)
 • Faktasida (600)
 • Publikation (262)
 • Regeringsuppdrag (33)
 • Remiss (10)
 • Utlysning (9)
 • Vanlig fråga (48)
 • Yttrande (35)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 C Abundans och trender för gråsäl

1.2 C Abundans och trender för gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

Faktasida: 1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Faktasida: 1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.