Sökresultat

 • Senaste veckan (19)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (2)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Publikation (1)
 • Regler (2)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (3)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (6)

 • Yrkesfiske (3)
 • Arter (2)
 • Badvatten (2)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (3)
 • Miljöövervakning (4)
 • Data och statistik (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Bibliotek (1)

 • Art (2)
 • Dokument (4)
 • Faktasida (10)
 • Nyhet (2)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste månaden (19)
 • Senaste året (19)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Badplatser i Motala kommun

Badplatser i Motala kommun

Start Badvatten Badplatser i Motala kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Motala kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Borensberg, Strandbadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Godegård, Hökabadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Karlsby

Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Faktasida om arter: Flodkräfta

Flodkräfta

Den svenska flodkräftan har minskat dramatiskt i takt med att signalkräftan har ökat. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad och det behövs åtgärder för att säkra livsmiljöer åt de flodkräftor som finns kvar. Ett hållbart fiske av flodkräfta utgör inte hot mot arten utan kan tvärtom öka intresset att skydda arten.

Dokument: Främmande arter

Främmande arter

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Faktasida om arter: Kabomba

Kabomba

Kabomba är en nordamerikansk vattenväxt som finns i akvarier över hela världen. Den är tålig och snabbväxande och kan orsaka stora problem om den hamnar som främmande art i naturliga miljöer, men den bedöms inte som invasiv i svenskt klimat.

Dokument: Kontinuerligt undervattensbuller

Kontinuerligt undervattensbuller

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Rapportering för transportörer

Rapportering för transportörer

En transport av fisk från landningsplatsen ska följas av ett transportdokument om det inte redan finns en avräkningsnota eller deklaration om övertagande för den aktuella fisken.

Remiss: Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken