Sökresultat

 • Senaste månaden (332)
 • Algblomning (3)
 • Anslag (3)
 • Anställning (10)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (14)
 • Blanketter (2)
 • Chef (8)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (5)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (8)
 • Främmande arter (10)
 • Fångstmottagare (6)
 • Föreskrift (6)
 • Försurning (2)
 • Gis (5)
 • Handbok (2)
 • Handel (5)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (6)
 • HIP (1)
 • Internationellt arbete (10)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (4)
 • Ledighet (2)
 • Lön (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (19)
 • Muddring (3)
 • Organisation (13)
 • Programområde Kust och Hav (5)
 • Programområde Sötvatten (7)
 • Publikation (10)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (27)
 • Regler (9)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (4)
 • Restaurering (4)
 • Rutin (5)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (28)
 • Statistik (4)
 • Styrdokument (9)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (3)
 • Tidredovisning (3)
 • Tillstånd (19)
 • Tillsynsvägledning (7)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (11)
 • Vattenbruk (6)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (22)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (25)
 • Vrak (5)
 • Vägledning (11)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (30)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (11)
 • Övergödning (6)

 • Yrkesfiske (21)
 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Arter (8)
 • Badvatten (5)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (16)
 • Skyddade områden (2)
 • Anslag och bidrag (11)
 • Vägledningar (85)
 • Föreskrifter (5)
 • Lagstiftning (5)
 • Samordningsområden (18)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (10)
 • Vårt uppdrag (30)
 • Regeringsuppdrag (24)
 • Remisser (4)
 • Pressrum (1)
 • Organisation (9)
 • Jobba hos oss (3)
 • Publikationer (9)
 • Bibliotek (3)
 • Medarbetarsidor (40)
 • Kalendarium (12)

 • Art (4)
 • Dokument (37)
 • Faktasida (217)
 • Kalenderhändelse (12)
 • Nyhet (11)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (22)
 • Remiss (4)
 • Utlysning (2)
 • Vanlig fråga (16)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (36)
 • Senaste året (332)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida om arter: Amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Ett antal amerikanska humrar har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

Sammanfattning - andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken Andra skyddade områden enligt 7 kap MB kan vara t ex naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. För dessa områden finns ett särskilt beslut om skydd samt vilka bestämmelser som gäller för området. Det finns också så kallat generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara biotoper, bland annat alleér, stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar. Verksamhet eller åtgärder får inte vidtas inom skyddade områden som kan skada natur/kulturmiljön eller kan motverka syftet med skyddet. Om det finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den myndighet som beslutat om skyddet - länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen. Gäller det dispens från generellt biotopskydd t.ex. alléer, åkerholmar m.m. prövas dessa alltid av länsstyrelsen.

Faktasida: Anläggningens förutsättningar

Anläggningens förutsättningar

Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Faktasida: Anmälan om vattenverksamhet

Anmälan om vattenverksamhet

Vissa mindre omfattande vattenverksamheter kan anmälas till länsstyrelsen eller kommun om länsstyrelsen har delegerat beslutanderätten.

Faktasida: Annan lagstiftning om vattenbruk

Annan lagstiftning om vattenbruk

Vattenbruk omfattas också av krav som regleras genom annan lagstiftning och som även faller inom andra myndigheters ansvarsområden.