Sökresultat

 • Senaste månaden (257)
 • Algblomning (8)
 • Anslag (1)
 • Anställning (5)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (14)
 • Bidrag (6)
 • Blanketter (3)
 • Broskfiskar (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (6)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (13)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (2)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (1)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (4)
 • Kvoter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Lön (1)
 • Marina däggdjur (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (55)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (8)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (2)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (4)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (21)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (6)
 • Säkerhet (2)
 • Sötvatten (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (3)
 • Vägledning (5)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (9)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (5)
 • Övergödning (7)

 • Yrkesfiske (10)
 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Arter (25)
 • Badvatten (9)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (18)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (37)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (14)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (52)
 • Data och statistik (2)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (5)
 • Vårt uppdrag (12)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remisser (3)
 • Pressrum (4)
 • Organisation (2)
 • Publikationer (5)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (48)
 • Kalendarium (18)

 • Art (7)
 • Dokument (60)
 • Faktasida (113)
 • Kalenderhändelse (18)
 • Nyhet (11)
 • Publikation (5)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remiss (3)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (34)

 • Senaste dagen (6)
 • Senaste veckan (65)
 • Senaste året (257)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Kalenderhändelse: Aktuellt på Baltic Nest Institute

Aktuellt på Baltic Nest Institute

Aktuellt på Baltic Nest Institute och det senaste om övergödningen i Östersjön.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Algblomning i Bottenhavet

Algblomning i Bottenhavet

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Algblomning i sjöar

Algblomning i sjöar

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Algblomning på svenska västkusten

Algblomning på svenska västkusten

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Vanlig fråga: Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Algblomning Badvatten Analyseras förekomst av alger i badvattnet? Förekomst av alger eller så kallade cyanobakterier och de gifter (toxiner) som vissa av arterna kan producera analyseras normalt

Faktasida: Anläggningens förutsättningar

Anläggningens förutsättningar

Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.