Sökresultat

 • Lagstiftning (11)
 • Faktasida (11)
 • Senaste året (11)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Lagstiftning (3)
 • Visa fler
 • Regler (2)
 • Yrkesfiske (9)
 • Östersjön (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fiskerikontroll

Fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s fiskerikontroll i Sverige.

Vanlig fråga: Frågor och svar om fiskerikontroll

Frågor och svar om fiskerikontroll

Enligt EU ska fartyg över 12 meter rapportera sina förehavanden elektroniskt. Här svarar vi på frågor om dagens fiskerikontroll, hur den fungerar och varför den görs.

Faktasida: Förhandsanmälan

Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Faktasida: Förvaltningplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Förvaltningplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Den fleråriga plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd infördes den 20 juli 2016. Planen ersatte den tidigare förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007.

Faktasida: Kameror vid landningskontroll

Kameror vid landningskontroll

Som ett led i det aktiva arbetsmiljöarbetet kommer HaV:s kontrollanter under hösten 2019 prova att bära kroppsburna kameror. Syftet med testperioden är att se om kameror kan leda till ökad trygghet och förbättrad arbetssituation för kontrollanterna.

Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Faktasida: Vill du veta mer om fiskerikontroll?

Vill du veta mer om fiskerikontroll?

Här kan du hitta information om vad som gäller vid fiskerikontroll till havs, i hamn och under transport.

Faktasida: Östra torskbeståndet i Östersjön

Östra torskbeståndet i Östersjön

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Havs- och vattenmyndigheten följer därför noga utvecklingen, av beståndet och det internationella havsforskningsrådets, ICES, arbete. I maj 2019 presenterade ICES den vetenskapliga rådgivningen inför 2020.