1. Publicerad: 5 december 2016

  En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

 2. Publicerad: 13 december 2019

  Denna rapport presenterar förslag på hur Kustzonsmodellen kan användas för att effektivisera förvaltningen av Sveriges kustvatten.

 3. Publicerad: 21 december 2015

  Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

 4. Publicerad: 16 maj 2017 Uppdaterad: 23 januari 2019

  Denna rapport handlar om hur deltagande inom vattenförvaltningen breddas till att inkludera intressentgrupper och allmänheten. Rapporten tar också upp samverkansformer mellan olika parter, till exempel mellan länsstyrelser och mellan olika sektorer inom länsstyrelsen.

 5. Publicerad: 19 december 2016 Uppdaterad: 12 november 2018

  Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

 6. Publicerad: 13 april 2016

  Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

 7. Publicerad: 22 december 2016

  Den här vägledningen är framtagen med avsikt att vara ett stöd när vattenmyndigheter och länsstyrelser tillämpar begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder.

 8. Publicerad: 20 december 2018

  Kunskapssammanställning baserad på ämnesrapporter framtagna inom vattendirektivsarbetet

 9. Publicerad: 20 december 2018

  Resultat från en inventering.

 10. Publicerad: 10 december 2018

  Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag med hjälp av bottenfauna.