1. Publicerad: 30 januari 2017

    Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

  2. Publicerad: 19 september 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

    Sammanfattning av dom den 25 april 2016 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 4515-15. Eftersom CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning.